Gideonschool

Princenhof 2 1611 WS Bovenkarspel

  • Schoolfoto van Gideonschool
  • Schoolfoto van Gideonschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er is een groot lerarentekort in Nederland en iedere vervanging vraagt om flexibiliteit. Voor ons staat de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van onze leerlingen en leerkrachten voorop. Bij ziekte of verlof zoeken wij in samenspraak met collega's een passende oplossing. Hierbij willen we collega's en ouders zo min mogelijk belasten en gaan we op zoek gaan naar een zo stabiel mogelijke situatie voor de leerlingen. Dit vereist maatwerk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vier- en vijfjarigen leren tijdens hun spel. Wij zorgen voor veel materiaal, waarvan de jongste leerlingen kunnen leren. Door veel met de leerlingen te praten wordt de woordenschat vergroot en leren zij zich goed uit te drukken. Er wordt steeds meer gewerkt vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de jonge kinderen. Binnen de thema's wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook de motorische, sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling komen aan bod. In de kleutergroep worden de leerlingen gevolgd via het volg- en registratiesysteem Digikeuzebord. Het systeem zet leerlijnen en leerdoelen uit, waarbij de leerkrachten doelen stellen en activiteiten inzetten. Wij bieden het onderwijs klassikaal, in kleine instructiegroepen en/of individueel aan. In ons eigen speellokaal krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs. Op ons mooie natuurplein spelen de leerlingen regelmatig buiten.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 t/m groep 8 wordt gewerkt vanuit onderwijsmethodes als Veilig Leren Lezen, Staal taal en spelling, Getal en Ruimte Junior, Estafette en Nieuwsbegrip. In de ochtend worden de vakken taal/lezen en rekenen aangeboden. In de middag is er meer tijd voor andere vakken zoals Engels, verkeer, burgerschap en creatieve vakken (muziek, handvaardigheid, dans, drama en tekenen). Wereldoriëntatie, natuur en techniek wordt thematisch aangeboden met de methode Blink geïntegreerd. Er zijn tweemaal per week lessen bewegingsonderwijs die gegeven worden door vakleerkrachten. Ook worden de muzieklessen eenmaal per week door een vakleerkracht gegeven.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben de ambitie een essentiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot sociaal betrokken mensen, die kritisch naar de wereld en zichzelf kijken, zichzelf blijven ontplooien en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. De gouden driehoek (kind, ouders, school) is van essentieel belang om passend onderwijs te kunnen bieden. Samen kijken naar de mogelijkheden om te groeien in ontwikkeling.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven