Bosschool

Rondelaan 30 1861 ED Bergen (Noord-Holland)

Schoolfoto van Bosschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege het onderwijskundig aanbod van de Bosschool, en vaak vooral vanwege het aanbod voor leerlingen die bovengemiddeld presteren, is de instroom van leerlingen in de bovenbouw relatief hoog.

Voor de inspectie tellen leerlingen die korter dan twee jaar op een school zitten niet mee in de berekening.

Op onze school tellen alle leerlingen mee.

Een enkele keer doet er een leerling vanwege zijn cognitieve mogelijkheden niet mee aan de eindtoets.

Als je alle leerlingen die de toets maken meetelt zijn de scores anders dan hierboven.

in 2011-2012: 537,2

in 2012-2013: 538,3

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het pedagogisch klimaat van een school is het totaal van de bewust gecreëerde en aanwezige omgevingsfactoren die inspelen op het welbevinden van kinderen waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.   Het gaat dan dus om zaken als: je veilig voelen, je gezien weten, ruimte en begrenzing krijgen, de invloed die je kunt uitoefenen op het hebben van succes, de responsiviteit van de leerkrachten, de mate waarin je zicht hebt op wat je leert, de structuur en de zeker ook de onderlinge relaties van de mensen in de school.   Het pedagogisch klimaat wordt bepaald door: -          De aandacht die er is voor de argumenten en gevoelens van mensen, voor de mogelijkheid regels ter discussie te stellen en uitzonderingen op de regels te maken. -          De belangstelling voor de achtergrond en de gewoonten van mensen, niet geleid door negatieve verhalen en of ervaringen de individualiteit van de ander kunnen en willen zien. -          De mate waarin ondersteuning en hulp geboden wordt waar dat nodig is, en ruimte geboden wordt  waar dat kan. -          De mate waarin mensen oog hebben voor de signalen van anderen en daar adequaat op reageren.   Kijkend naar het pedagogisch klimaat van de Bosschool vallen dan de volgende dingen op:   Het motto van de school, Expressief, eigenzinnig en dynamisch, bevat de bouwstenen van het pedagogisch klimaat. De school vindt het blijkbaar belangrijk dat mensen zich op verschillende manieren leren uitdrukken, dat mensen zichzelf zijn en dat er beweging is… interactie tussen iedereen die deel uitmaakt van de schoolbevolking. Ook de dichtregel van Lucebert, Zingen doet de mens veelzijdig, die de school nadrukkelijk in de meeste publicaties plaatst, geeft uitdrukking aan de waardering die er blijkbaar in de school is voor de eigenheid van mensen.   Het systeem van klassenmanagement, GIP, biedt structuur aan de dag en aan de lessen. De afspraak dat elke les begint met het benoemen van het leerdoel en eindigt met een evaluatie van dat doel, de ruimte die er door Gip is voor differentiatie, voor zelfstandigheid, voor samenwerken en voor ondersteuning passen bij de omschrijving van het pedagogisch klimaat die hier boven staat. Gip maakt ook mogelijk dat er in de dagroutine gelegenheid is tot persoonlijk contact tussen leerkracht en leerling.   In de school worden mensen gestimuleerd om naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen en samen te werken. De collega’s voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen klas, maar voor de hele school en dus ook voor elkaar. De verschillen tussen mensen worden in de bosschool niet gezien als vreemd of hinderlijk, maar als een kans om van en met elkaar te leren..   De eerste pleinwacht ’s ochtends, waar ouders en leerlingen welkom geheten worden als ze het plein oplopen, de praatjes in de gang met ouders en leerlingen, de toegankelijkheid van de directie, de onderlinge en wederzijdse waardering….   Je kunt het voelen als je de Bosschool binnen loopt    

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Expressief
  • Eigenzinnig
  • Dynamisch

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Bosschool heeft al jarenlang het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. En daar zijn we trots op.

Terug naar boven