School voor Speciaal Basisonderwijs De Meander

Wethouder Bergerweg 2 d 9406 XP Assen

Samenwerken: leerlingen, ouders, personeel

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum De Meander is een Speciale School voor Basisonderwijs (SBO).De identiteit van de school is openbaar en valt onder Plateau Integrale Kindcentra. Iedereen, ongeacht afkomst, politieke overtuiging of godsdienst is welkom. Kindcentrum De Meander maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs 22-01 PO Noord- en Midden Drenthe.

De Meander kent een professionele cultuur en biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Leerkrachten bezitten veel expertise en willen "vandaag beter zijn dan gisteren en morgen weer beter dan vandaag" en dat stralen ze ook uit. De Meander heeft een aantal schooljaren geleden waardering en erkenning voor hun dagelijkse inspanning en inzet ontvangen:

"De beste onderwijswerkgever van Nederland". 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professionele cultuur
  • PBS
  • Gezonde School
  • Beste Onderwijs Werkgever
  • Expertise Jonge Kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft 240 leerlingen verdeeld over 16 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Inspectie oordeelt het volgende over de veiligheid en het pedagogisch klimaat:

Veiligheid

De school heeft een actueel veiligheidsbeleid dat voldoetaan de wettelijke eisen. De afgesproken pedagogische aanpak en de op gedrag gerichte groepsplannen zijn belangrijke elementen van het preventieve veiligheidsbeleid. De school beschikt over een vertrouwenspersoon, die tevens therapie verzorgt. Deze zorgt voor verbinding tussen haar activiteiten en behandeling, de werkwijze in de groep en zo nodig de benadering van ouders of externe instanties. De school volgt de verplichte meldcode, registreert incidenten en bespreekt deze maandelijks. Onderdeel van het beleid is de jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De eigen normen voor de monitor blijken nog moeilijk te behalen. De school verklaart dat vooral vanuit individuele sociaal-emotionele problematiek van leerlingen. 

Pedagogisch klimaat

Naast de doorgaande lijn voor het pedagogisch handelen door de leraren richt de school zich expliciet op goede groepsvorming en de individuele onderwijsbehoeften voor gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij betrekt de school actief de thuissituatie bij haar missie om tot “pedagogisch bondgenootschap” met de ouders.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Meander werkt samen met alle ketenpartners die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van leerlingen. Dat betekent samenwerking met o.a.: voor en vroegschoolse educatie, medische zorg, onderwijs gerelateerde instellingen (Meander heeft o.a. een intensieve relatie met Drenthe College (leerafdeling) en Universiteit Groningen (uitvoeren pedagogische, didactische en motorische onderzoeken).

Terug naar boven