Evangelische Basisschool De Morgenster

Holendrechtplein 42 1106 LP Amsterdam

Schoolfoto van Evangelische Basisschool De Morgenster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het bestuur van De Morgenster - CorDeo scholengroep - heeft een invalpool. Dit zijn leerkrachten die op onze scholen invallen wanneer de eigen leerkrachten uitvallen door bijvoorbeeld ziekte.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de vier seizoenen met acht jaarlijkse thema’s uit de methode “Kleuterplein” vallen.
In twee jaar tijd worden zo zestien thema’s behandeld. Kleuterplein is een complete, geïntegreerde lesmethode, waar alle vakken bij aan bod komen. We vullen dit aan met lessen uit Samen op aarde.
Spelenderwijs wordt in groep 1 en 2 gericht zo gewerkt aan taal, rekenen en aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zingen, vertellen, luisteren, creatief zijn, samenwerken, sociale vaardigheden en regels leren komen op elke schooldag aan de orde. Voor de taalontwikkeling zijn boeken belangrijk. Door samen te kijken, (voor) te lezen en vragen te stellen wordt de woordenschat uitgebreid en het actief taalgebruik gestimuleerd. We adviseren ouders om ook thuis veel met de kinderen te lezen of voor te lezen. Binnen ons kleuteronderwijs besteden we ook veel aandacht aan spel en beweging. Er worden door de leerkracht en de vakleerkracht bewegingslessen gegeven. De kinderen spelen dagelijks buiten op het plein met buitenspelmateriaal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen wordt verdeeld in technisch lezen en begrijpend lezen (vanaf groep 4)

Taal omvat spelling, taal en woordenschat. De woordenschat vergroten wij door de methode Met woorden in de weer te gebruiken.

Rekenen en wiskunde heeft veel aandacht voor automatiseren.

Wereldorientatie
Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, verkeer, beeldende vorming en geestelijke stromingen (in groep 7 en 8) vallen allemaal binnen onzs thematische onderwijs aan de hand van de methode Samen op aarde.

Kunstzinnige en creatieve vorming valt bij ons onder wereldorientatie. Alleen muziek neemt een aparte plek in. Geregeld komt een gastdocent de muzieklessen verzorgen 

Levensbeschouwing staat aan het begin van de dag op het programma. Het omvat kringtijd met zingen en bijbelonderwijs, seksuele vorming, sociale vaardigheden, burgerschap. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn trots dat wij een school zijn waarbij we een plekje willen creëren voor elk kind, elk kind is (in principe) welkom. We werken hard  aan het ontwikkelen van een gedifferentieerde aanpak met passend aanbod voor extra ondersteuning en met een plusklas voor meer uitdaging.  Wij maken veel ontwikkelingen door om ons onderwijs elke dag een beetje beter te maken.

Wilt u meer informatie over passend aanbod voor uw kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte? Dan nodigen we u heel graag uit voor een gesprek.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven