De Bron

Van Beuningenstraat 141 1051 XM Amsterdam

Schoolfoto van De Bron

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs volgen wij de kernprocedure. De Kernprocedure is een afspraak tussen de gemeente en de scholen in Amsterdam over toelating en inschrijving van leerlingen bij de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs. De regels uit de Kernprocedure gelden voor alle leerlingen die in Amsterdam naar het voortgezet onderwijs gaan.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met de methode gebonden toetsen controleren we of het kind de lesstof heeft begrepen van het afgelopen blok. Als dat niet genoeg is, dan gaan we het kind helpen met extra instructie en herhaling. De kinderen die meer ondersteuning nodig hebben krijgen extra instructie of oefening onder lestijd. Soms zitten ze daarvoor in een klein groepje. De leerkracht begeleidt dit proces zelf.

Om de ontwikkeling van een kind te kunnen volgen, werkt de school met een leerlingvolgsysteem (Cito). De toetsen van Cito worden vanaf groep 3 afgenomen en zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van een kind te kunnen vergelijken met het niveau van jaargenoten in heel Nederland. Deze toets richt zich op wat een kind in deze jaargroep aan kennis en vaardigheden moet kunnen toepassen. Cito toetst dus niet één op één wat een kind net heeft geleerd. Als een kind een toets maakt, krijgen we een score van het kind ten opzichte van het landelijk gemiddelde. We kunnen als school met deze toetsgegevens de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig blijven volgen en toetsen aan wat we zien in de klas.

Met Cito blijven we kritisch kijken naar de prestaties van onze kinderen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Met de rol die Cito is gaan spelen bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs, is er meer druk gekomen op het presteren van leerlingen. Dit brengt risico's met zich mee. Het risico bestaat dat kinderen te jong al onder druk komen te staan. Wij gaan hierin zorgvuldig te werk. Een leerkracht krijgt de hele dag informatie over een leerling wat hij kan en nog moet leren. Dat doet hij door observeren, beurten geven en werk nakijken. Dit weegt voor ons net zo zwaar.

De verschillende toetsopbrengsten vertalen we altijd in een groepsbrede aanpak. We werken hierbij met drie groepen: er zijn kinderen die de basisstof krijgen aangeboden, een groep kinderen krijgt dezelfde basisstof aangeboden maar wel met een extra instructie en er is een groep kinderen die meer aan kan dan de basisstof. We hebben zicht op de leerdoelen die in een periode aan bod komen, hoe we met deze doelen aan de slag gaan en welke leerresultaten we uiteindelijk willen behalen. Bij de groepsbrede aanpak hebben we ook oog voor de leerbehoefte van het individuele kind. Indien nodig gaan we hierover met ouders in gesprek.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen en ouders van groep 7 en 8 nemen we al op tijd mee in het proces rond de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Dit doen we o.a. met een extra informatieavond voor ouders. Ook helpen we ouders en leerlingen in hun zoektocht naar een passende school.

Eind groep 7 stellen we een voorlopig schooladvies op. We maken hierin een afweging tussen schoolloopbaan, motivatie, werkhouding en de resultaten van een leerling. Het voorlopige advies bespreken we met de leerling en de ouders. In januari in groep 8 krijgen de leerlingen het definitieve advies.

In groep 8 nemen wij de IEP eindtoets af. Voor de afname van de eindtoets hebben de leerlingen dus al hun eindadvies ontvangen. Mocht de uitslag van de eindtoets hoger zijn dan gaan we hierover met de leerling en ouders in gesprek.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We zijn een school waarin wereldburgerschap centraal staat. We begeleiden kinderen om zelfstandige en bewuste wereldburgers te worden. Wereldburgers zien de waarde van de verschillen tussen mensen, zijn solidair naar anderen toe, zetten zich in voor een vreedzame, rechtvaardige samenleving en beseffen dat hun eigen handelen een effect heeft op de rest van de wereld.

Onze visie op sociale opbrengsten vertaalt zich in het programma van de Vreedzame school. De Vreedzame school wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen ze de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • begrip voor anderen
  • verantwoordelijkheid
  • wereldburgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven