De Bron

Van Beuningenstraat 141 1051 XM Amsterdam

Schoolfoto van De Bron

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij geloven dat leren helpt om te worden wie je bent. En dat goede toetsen laten zien waar je nu staat en wat je voor je eigen ambities en wensen nodig hebt. Ze zijn een springplank voor verdere groei. En daarnaast mogen toetsen vooral ook leuk zijn om te maken. Sinds 2014 is de eindtoets voor groep 8 verplicht en moeten scholen een keuze maken uit één van de eindtoetsen. De IEP Eindtoets is goedgekeurd door het Ministerie van OCW. Met de IEP Eindtoets meten we de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen.

De IEP Eindtoets wordt in 2021 gemaakt op dinsdag 20 en woensdag 21 april 2021.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school hanteren we methodetoetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO.

Voor de vakken rekenen en spelling geldt dat we voorafgaand aan een nieuw blok met de leerlingen individuele doelen bepalen. Zo krijgen leerlingen iedere 6 weken inzicht in hun voortgang. Leerkrachten passen hun instructie indien nodig aan op de uitslagen van de bloktoetsen. 

De uitslagen van de CITO-toetsen worden in groep 6 tot en met 8 met de leerling besproken door de leerkracht in kindgesprekken. De grafieken van het leerlingvolgsysteem worden bijgevoegd in het rapport. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 stellen we een voorlopig schooladvies op. Hierbij zijn de leerkrachten van groep 7 en 8, de Intern Begeleider en de directeur betrokken. In dit overleg bespreken we de schoolloopbaan, de motivatie en werkhouding en de resultaten van de leerling. Zo komen we tot een voorlopig schooladvies. Dit voorlopige advies bespreken we met de leerling en de ouders. In januari in groep 8 krijgen de leerlingen het definitieve advies. 

Onze school heeft gekozen voor de IEP eindtoets. Deze toets is kwalitatief goed en sluit aan bij de wijze waarop we de leerlingen onderwijs bieden.Mocht de uitslag van deze eindtoets hoger zijn, dan het door ons gegeven schooladvies, dan gaan we hierover met de leerling en ouders in gesprek

In de praktijk blijkt dat we de capaciteiten van onze leerlingen goed inschatten. Ons advies komt overeen met het onderwijsniveau waarop onze leerlingen succesvol zijn. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven