Basisschool het Samenspel

Amsterdamweg 11 1324 RL Almere

Schoolfoto van Basisschool het Samenspel

In het kort

Toelichting van de school

Openbare Brede School Het Samenspel werkt met twee locaties :op het Leeuwardenplein enop de Amsterdamweg.

In principe willen we op beide locaties de groepen 1 tot en met 8  hebben. Ouders kunnen bij inschrijving hun voorkeur opgeven voor de locatie.

Het Samenspel valt onder de Almeerse Scholen Groep (ASG). We hebben een continurooster, de schooltijden zijn van 08.30 tot 14.15 uur. Er zijn geen overblijfkosten. De school is toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwelijke opvattingen of inkomen. De gevarieerde schoolpopulatie is een weerspiegeling van de buurt. De school wil ook graag deel uitmaken van de buurt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ervaren is leren
  • vertrouwen
  • Sportactieve school
  • aandacht
  • Brede School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment telt de school 332 leerlingen. We zien een lichte stijging in ons leerlingenaantal ten opzichte van voorgaande jaren. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven