Openbare Basisschool Polygoon

Hollywoodlaan 109 1325 KA Almere

Schoolfoto van Openbare Basisschool Polygoon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij toetsen onze kleuters in principe niet (uitzonderingen daargelaten). Wij gebruiken de observatie instrumenten die bij onze methode Onderbouwd horen. 

Vanaf groep 3 nemen wij 2x per jaar (januari en juni) CITO toetsen af voor Rekenen, Technisch Lezen, Spelling en Begrijpend Lezen. Daarnaast nemen wij ook methode gebonden toetsen af en observeren de leerkrachten de werkhouding en inzet van uw kind. Wij vinden het ook belangrijk om goed zicht te hebben op de motorische, creatieve, sociale en muzikale ontwikkeling van uw kind en observeren en registreren hierover dus ook onze bevindingen. Dit alles wordt 3x per jaar (nov. feb, juni) met u als ouder besproken. Mocht uw kind op één of meerdere gebieden uitvallen dan bekijken wij samen met u wat we voor extra ondersteuning in kunnen zetten. Hierbij kunt u denken aan logopedie, fysiotherapie, extra begeleiding of onderzoeken vanuit Passend Onderwijs. Dit alles beschrijven wij in het leerrendement van uw kind. Zo volgen wij nauwlettend de ontwikkeling van uw kind, zodat we hen kunnen aanmoedigen en ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroomadviezen groep 8 Polygoon    - al jaren boven het landelijke gemiddelde! 


Schooljaar/ toets              Landelijk gemiddelde     Resultaat Polygoon

2021-2022           

                   80.0                              80,2

2020-2021 - IEP eindtoets         79,7                              81,4

2019-2020 - Geen eindtoets

2018-2019 – IEP eindtoets        81                                  82,3


Bestemming voortgezet onderwijs per schooljaar       

2018-2019 (Totaal 29 leerlingen)

VWO: 25%
HAVO: 24%
MAVO/TL: 24%
VMBO/KBL: 17%
VMBO/BBL: 10 %
Praktijkonderwijs: 0%

2019-2020 (totaal 32 leerlingen)

VWO: 22 %
HAVO: 28 %
MAVO/TL: 25 %
VMBO/KBL: 16%
VMBO/ BBL: 9%
Praktijkonderwijs: 0%

2020-2021 (Totaal 31 leerlingen)

VWO: 32%
HAVO: 10%
TL/HAVO: 19%
KBL/TL: 23%
BBL/KBL: 13%
PRO/BBL: 3%

2021-2022 (Totaal 30 leerlingen)

VWO: 23%

HAVO/VWO: 14%

TL/HAVO: 27%

KBL/TL: 23%

BBL/KBL: 13%

PRO/BBL: 0%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie concludeert dat het onderwijs op OBS Polygoon goed is. (juni 2018)


Terug naar boven