Christelijke Basisschool De Wynroas

Foarwei 23 9113 PA Walterswâld

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wynroas

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar is door de corona-crisis geen eindtoets afgenomen op de basisscholen in Nederland.

Ook de genormeerde methode onafhankelijke toetsen zijn in mei en juni niet afgenomen (verenigingsbreed besluit). 

De adviezen voor groep 8 (11 leerlingen) voor het voortgezet onderwijs waren voor de sluiting van de scholen reeds gegeven.

Voor wat betreft de leerlingen van groep 8 van vorig jaar waren de adviezen als volgt: 

VMBO-KB:    3 leerlingen

HAVO:          6 leerlingen

Gymnasium: 2 leerlingen

Als eindtoets gebruiken wij als school de IEP toets als verplichte eindtoets.

De belangrijkste redenen waarom wij hebben gekozen voor de IEP toets zijn: De IEP toets is een kleurrijk boekje waarin gewerkt wordt, wat fijn is voor kinderen.

De toets is minder talig, waardoor kinderen een rekenvraag minder snel verkeerd beantwoorden om de reden dat ze de vraag niet goed hebben begrepen. 

De oefeningen beginnen gemakkelijk en worden gaandeweg steeds moeilijker. Wij denken dat dit goed is voor het zelfvertrouwen van de kinderen. Kinderen krijgen naast meerkeuzevragen ook open vragen. Daardoor kunnen ze hun talent beter kwijt is de gedachte.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Gedurende het gehele jaar worden er methodegebonden toetsen afgenomen om vast te stellen of de aangeboden leerstof wordt beheerst. Met de methode onafhankelijke toetsen van Cito (toetsen in januari en juni) kijken we of we de afgesproken onderwijsdoelen halen. De toetsresultaten worden teambreed besproken en geanalyseerd. Bijstellingen en aanpassingen in het lesstof aanbod worden aan de hand van de resultaten van zowel de methode gebonden als methode onafhankelijke toetsen afgestemd. Hierin wordt gedifferentieerd in drie niveaus, rekening houdend met een basis, een verdiepend en een verrijkend programma. Sinds schooljaar 2019-2020 werken we met Focus PO, een systeem waarmee de toetsresultaten van alle groepen en alle vakken onderling vergeleken kunnen worden wat de schoolbrede analyse toegankelijker maakt.

Tevens zijn we bezig om voor de hoofdvakken  met een onderwijsplan te werken waarin de schoolbrede werkwijze en ambities per vak staan beschreven. Wanneer de resultaten niet overeenkomen met onze vastgelegde ambities wordt nader onderzocht wat hiervan de oorzaak kan zijn en of er aanpassingen moeten worden gemaakt t.o.v. het onderwijsplan (verbeterplan).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Voor het schooladvies maken wij gebruik van de Plaatsingswijzer waarin aan de hand van de methode onafhankelijke toetsen over een periode van 2,5 jaar een functioneringsniveau wordt samengesteld. Wij proberen kinderen zo hoog mogelijk te laten uitstromen, echter passend bij hun mogelijkheden, inzet en persoonlijkheid.

De afgelopen jaren is gebleken dat een groot gedeelte van de leerlingen die geplaatst is op basis van het schooladvies daar prima op hun plek zijn, wat ons vertrouwen geeft in de manier waarop onze eind adviezen tot stand komen.

opmerking bij de grafieken:

De ontvangende VO school in onze regio heeft alleen een gemengde brugklas havo/vwo.

Alleen leerlingen met een gymnasium advies stromen direct door naar de Gymnasium Talentklas.

Doordat er geen eindtoets is afgenomen het afgelopen schooljaar wegens de Coronacrisis zijn hier de schooladviezen van 2019/2020 niet opgenomen (Vanuit DUO zijn er geen gegevens om automatisch in te laden)

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven