Christelijke Basisschool De Wynroas

Foarwei 23 9113 PA Walterswâld

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wynroas

Het team

Toelichting van de school

De hier getoonde beschikbare fte's en bezettingen van de afgelopen jaren waren steeds onjuist omdat de bovenschoolse bezetting werd meegeteld bij die van onze school.

Vorig schooljaar is het gelukt om dit bij DUO te veranderen, waardoor nu wel de juiste waarden worden getoond in het laatste schooljaar (2019-2020), maar tot een vreemde grafiek in de loop der jaren leidt. Er lijkt nu opeens met grotere klassen te worden gewerkt, terwijl dit in werkelijkheid vrij stabiel is gebleven de laatste jaren.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte wordt gezocht naar een invaller.

Indien deze niet beschikbaar is wordt gezocht naar een alternatief (groepen samen, (LIO) stagiaire etc).

In uiterste gevallen wordt een klas naar huis gestuurd. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen worden indien nodig samengevoegd.

De vakleerkracht muziek geeft wekelijks in toerbeurt les in alle groepen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Muziek valt onder Kunstzinnige en creatieve vorming.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

CBS de Wynroas is een smalle zorgschool met 129 leerlingen (1-10-2019). De leerlingenpopulatie is vooral regulier. De school is goed in staat om adequaat onderwijs te bieden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften van een specifieke categorie; bijvoorbeeld aan leerlingen met (lichte) stoornissen binnen het autistisch spectrum en/of minder ernstige gevallen van andere categorieën SO/SBO. Wij zijn goed in staat Basiszorg te bieden en zijn bezig te groeien in de fase van de Breedtezorg. Onder Basiszorg verstaan we de zorg die de school zelf in en om de groepen en binnen de eigen organisatie biedt aan alle leerlingen. Onder deze zorg vallen o.a. de maatregelen van de school die open staan voor alle leerlingen, zoals het bieden van verlengde instructie, remediale hulp, de inzet van stagiaires etc. Wanneer de school hulp van buitenaf nodig heeft wordt de hulp van ambulant begeleiders uit o.a. het SBO, SMW, jeugdzorg e.d. ingeroepen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven