Dr Schaepmanschool

Hovystraat 60 2982 PE Ridderkerk

  • Schoolfoto van Dr Schaepmanschool
  • De Dr. Schaepmanschool is via twee documentaires te zien geweest in Japan.
De school wordt gezien als voorbeeld voor goed, modern onderwijs
  • Kinderen leren ontdekkend en onderzoekend.
  • Schoolfoto van Dr Schaepmanschool
  • Spel is één van de vier werkvormen binnen Jenaplanonderwijs:
Samen werken, spelen, praten en vieren.

In het kort

Toelichting van de school

"Op een Jenaplanschool leren kinderen samenleven".

Natuurlijk zijn de basisvaardigheden als rekenen en taal heel belangrijk, maar als jenaplanschool willen we meer!

Onze maatschappij vraagt om creatieve mensen die verantwoordelijkheid willen nemen. Mensen die doorzettingsvermogen hebben en die kunnen reflecteren op hun handelen, mensen die zicht hebben op hun kwaliteiten en hun ontwikkelpunten kennen. Mensen die ondernemend zijn. Mensen die oog hebben voor anderen en andere meningen weten te respecteren. Mensen die willen werken aan een mooie samenleving. Deze vaardigheden leren de kinderen ook op onze school.  

Ons onderwijs is eigentijds, dynamisch en uitdagend! Komt u eens kijken op onze school?

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs: Samen leren
  • Goed onderwijs
  • Leren is leuk
  • Je groeit op de Schaepman
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen op onze school laat een stijging zien. In de komende jaren lijkt zich dat voort te zetten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven