Jenaplanbasisschool De Peppels & De Canadas

Frans Halsstraat 29 5831 CA Boxmeer

  • Spel vindt bij ons niet alleen plaats in de pauzes, maar spelend leren maakt ook deel uit van ons onderwijs.
  • Grote gebeurtenissen, zoals Carnaval,  Pasen en Kerst worden gezamenlijk gevierd.
  • Op elke leeftijd werken de kinderen hard aan hun ontwikkeling.
  • Al op jonge leeftijd werken kinderen aan hun ontwikkeling
  • Ook het halen van een verkeersdiploma is een reden voor een viering

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam heeft een evenwichtige leeftijdsverdeling en bestaat zowel uit mannen als vrouwen. Bovendien bestaat het team uit allemaal bevoegde leerkrachten en bevoegde onderwijsassistenten. Daarnaast heeft het team gespecialiseerde docenten voor taal, muziek, drama/dans, tekenen/handvaardigheid en gedrag.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school kiest ervoor om preventief verlof en ziekte van personeel op te vangen door structureel meer formatie te hebben dan strikt noodzakelijk. Die extra inzet geeft de mogelijkheid om kinderen extra begeleiding te geven en zorgt er ook voor dat vervanging bij verlof of ziekte, intern geregeld wordt. Op die manier zien de kinderen, ook bij vervanging, een bekend gezicht, die bovendien de uitgangspunten, werkwijze en sfeer van de school goed kent.

Bij langdurige vervanging wordt door een selectieprocedure een passende kandidaat gezocht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons Jenaplan onderwijs wil dat het hele kind zich ontwikkelt. Dus naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, hebben verschillende docenten zich gespecialiseerd in bewegingsonderwijs, muziek, dans/drama, tekenen/handvaardigheid. Op die manier staan Hoofd, Hart en Handen in het centrum van ons onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw van ons Jenaplan staat het spelend leren voorop. De ontwikkeling van de kinderen op cognitief, sociaal, emotioneel en motorisch gebied gebeurt door integratie van de diverse onderdelen in dagelijkse activiteiten. Daardoor zijn bovenstaande tijden indicaties van hoeveel tijd eraan besteed wordt en geen vast 'rooster' per week. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In ons Jenaplanonderwijs staat stamgroepwerk centraal. In stamgroepwerk worden alle kernvakken en Engels geïntegreerd. Daarnaast zijn er niveaugroepen voor lezen, taal en rekenen, waar instructie wordt gegeven op het niveau van het kind. Wereldoriëntatie draagt bij aan het historisch-geografisch-sociaal bewustzijn van de kinderen door aandacht voor de eigen Europese cultuur en culturen daarbuiten. Creativiteit komt aan bod door beeldende kunst, muziek, drama en dans onderwijs. De school heeft daarvoor vakdocenten in dienst.

De tijd die genoemd wordt bij taal omvat de volgende componenten: technisch en begrijpend lezen, spelling, grammatica, technisch en inhoudelijk schrijven, mondeling taalgebruik, luisteren, communiceren. Ook is er aandacht voor non-verbale taal/communicatie, bijvoorbeeld tijdens drama.

Door het geïntegreerd aanbieden van vakken, zijn de bovenstaande uren indicaties voor hoeveel tijd er per week aan besteed wordt en geen 'vast' rooster per week.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze Jenaplanbasisschool willen we alle kinderen de kans geven om hun eigen ontwikkeling te volgen. Voor elk talent, onderwijs op maat.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Peppels/de Canadas maken deel uit van het Jenaplan Kindcentrum. Naast de school is Stichting Spring kinderopvang en buitenschoolse opvang in het schoolgebouw aanwezig. Daarnaast zit Stichting Lotta in het gebouw. Sichting Lotta begeleidt een zevental meervoudig gehandicapte kinderen. Beide stichtingen werken ook volgens de Jenaplanvisie en er is intensieve samenwerking. De school zorgt, samen met de VVE partners, voor een warme overdracht als de kinderen voor het eerst naar school komen.

Terug naar boven