Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
 
Toelichting van de school
Het heterogeen groeperen van kleuterleerlingen is een bewuste keuze. De genoemde Daltonaspecten worden daardoor dagelijks in de praktijk gebracht. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. Daarnaast wordt er gespeeld in de hoeken, aan de groepstafels, in de speelzaal en op het schoolplein. 
Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan, zelfredzaamheid, het omgaan en spelen met elkaar en het leren omgaan met alle materialen. De oudste kleuters krijgen speelse activiteiten aangeboden die voorbereiden op groep 3.
De meeste kleuters kleuteren tweeënhalf jaar, maar dit is afhankelijk van de geboortedatum en de ontwikkeling van het kind. De leerkrachten observeren de leerlingen om passend in te spelen op de ontwikkeling van het kind. Succesvolle overstap naar groep 3 kan pas gerealiseerd worden als een kind aan alle basisvoorwaarden voldoet. Na overleg met de ouders kan besloten worden een kind een jaar langer in een kleutergroep te laten.
Voor kleuterleerlingen met een VVE-indicatie wordt extra taalonderwijs buiten de groep vormgegeven door een leerkracht. Deze leerlingen worden automatisch door de logopedist van het CJG en de VVE-peuterspeelzaal aan de Casimirschool overgedragen.