Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Wat verstaan we onder sociale opbrengsten:
Kinderen leren en ontwikkelen competenties die nodig zijn om in allerlei situaties met elkaar om te gaan. Dit zijn bv. samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Wij streven naar een positief en sociaal veilig klimaat op school en daarnaast het verbeteren van de leerprestaties.
Onze visie op sociale opbrengsten:
De school is een veilige plek, een ontmoetingsplaats waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leven en werken. Daarbij is HET sleutelwoord: respect voor elkaar en voor de wereld waarin wij samenleven en werken. Het beste uit jezelf halen, iedereen doet er toe met al zijn eigen mogelijkheden en talenten.
We willen de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen ontwikkelen en stimuleren en streven naar betrokken leerlingen.
Daarbij willen we de leerlingen laten reflecteren op het gebied van gedrag, werkhouding en resultaten. Rekening houdend met interesses en achtergronden van leerlingen.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Zelfstandigheid
Veiligheid
Waardering
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?

Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen systematisch. Dat doen we middels meetinstrumenten (Zien! en Succes!Spiegel ) en middels observaties en gesprekken met leerlingen en/of ouders.
Daarbij zien wij het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de school en de omgeving veilig en leefbaar zijn.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Zien
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Kinderen en… hun sociale talenten
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?