Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Op CBS De Veenbrug betrekken wij de ouders bij de begeleiding en de ontwikkeling van de leerlingen.
We willen graag in contact met u blijven, want opvoeden doen we samen!

Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Informatieboekje
Alle praktische informatie over onze school is verwerkt in een boekje, dat nieuwe gezinnen bij de start op CBS De Veenbrug krijgen.
Nieuwsbrief:
Elke week ontvangt u per e-mail onze nieuwsbrief. Hierin zullen wij algemene schoolse zaken met u communiceren. We proberen zo veel mogelijk informatie in de nieuwsbrief te verwerken, zodat u zo min mogelijk aparte brieven krijgt. Wilt u ook elke week onze nieuwsbrief ontvangen? U kunt zich aanmelden via info @ veenbrug-ikt.nl.
Parro:
Via de handige app kan de leerkracht de ouders van de betreffende groep direct op de hoogte houden van actuele informatie.
Verder ontvangt u op deze manier informatie over uitstapjes, ouderavonden, etc... 
Zo hoeft u niets te missen!
Website:
Achtergrondinformatie kunt u vinden op de website van school: www.veenbrug-ikt.nl
Ouderavonden:
Jaarlijks organiseren we verschillende ouderavonden. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van de ouders of voor een groep.
Schoolgids:
Op www.scholenopdekaart.nl is de schoolgids te vinden


Wat is de klachtenregeling van de school?
Bij vragen of klachten gaan wij graag in gesprek. Ouders kunnen daarvoor terecht bij de groepsleerkracht, de intern begeleider of de directie.
Klachtenregeling  
Preventie
Eén van de pijlers van onze school is een intensief persoonlijk contact met de ouders/verzorgers. Als team stellen we ons dan ook open voor kritiek. Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op school of dat uw kind een probleem heeft. Met de groepsleerkracht kunt u altijd alles bespreken. Komt u er met hem/haar niet uit of vindt u dat de groepsleerkracht hiervoor niet in aanmerking komt, dan kunt u contact zoeken met de directeur. Indien mogelijk zullen we de klacht bespreken en zo snel mogelijk oplossen. Lost dit contact het probleem niet op, dan kunt u contact zoeken met het bevoegd gezag: de voorzitter van het college van bestuur van stichting “Ieder Kind Telt”. Vanzelfsprekend kunt u opmerkingen ook kwijt bij de OR en MR van de school.  
Klachten over schoolse zaken
Klachten over schoolse zaken kunnen betrekking hebben op alle zaken die zich op school voordoen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de onderwijskundige zaken (zoals: het begeleiden van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, beoordelen van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie) en de algemene zaken (zoals: het schoonmaken en het onderhoud van de school, sponsoring, een overblijfregeling).
Klachten met betrekking tot machtsmisbruik
Leerlingen, leerkrachten en andere personen die een taak binnen de school hebben, moeten zich veilig voelen binnen de school. Machtsmisbruik vormt hiervoor een belemmering. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: situaties waarin leerlingen, leerkrachten of andere personen die een taak binnen de school hebben, slachtoffer worden van seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.  
Samen aan de slag 
De klachtenregeling is opgesteld om klachten te voorkomen. Het tegengaan van onderwijskundige klachten kan worden bereikt door de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. Om goed onderwijs te kunnen geven moet er op CBS De Veenbrug aan een aantal randvoorwaarden zoals de huisvestingssituatie, de brandveiligheid en hygiëne worden gedacht. Door hier voldoende aandacht aan te besteden, kunnen klachten worden voorkomen. Voor het bestrijden van seksuele intimidatie, pesten en discriminatie, moeten deze onderwerpen regelmatig aan de orde komen in besprekingen met leerkrachten en ouders. Leerkrachten en ouders kunnen dan kennis nemen van de richtlijnen ter voorkoming van deze zaken en proberen hiernaar te handelen. Deze onderwerpen worden opgenomen in ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Er wordt gebruik gemaakt van gericht lesmateriaal om kinderen bewust en weerbaar te maken om aan mishandelingsituaties te ontkomen. Het is hierbij belangrijk om als leerkrachten, ouders en leerlingen zo goed mogelijk samen te werken. Er is daartoe o.a. een gedragscode geformuleerd, die voor de leerkrachten, leerlingen en stagiaires op de scholen van de Stichting ‘Ieder kind telt’ geldt. Alle personen, die bij het onderwijs op de scholen betrokken zijn kunnen kennis nemen van deze regelgeving en worden geacht er naar te handelen.    
Contactpersonen vertrouwenszaken
Komt het ondanks alle preventieve maatregelen toch tot een klacht, dan moet de klager zijn verhaal bij iemand kwijt kunnen. Dan kan bij leden van de schooldirectie, het team en het bestuur. Wanneer dit niet afdoende is heeft de school een interne contactpersoon (leerkracht en ouder). Zij zullen uw klacht vertrouwelijk behandelen, kan zo mogelijk bemiddelen en/of de klacht doorspelen aan een externe vertrouwenspersoon. Op onze school zijn als contactpersonen benoemd:
Interne contactpersoon vertrouwenszaken, teamgeleding: Alice Roelofsen, a.roelofsen@veenbrug-ikt.nl .
Externe contactpersoon vertrouwenszaken, oudergeleding: Klara Geerligs ( vacature per 1-8-2019).
De vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is buiten de school het aanspreekpunt, hij adviseert, begeleidt en ondersteunt de klager en de contactpersoon. De vertrouwenspersoon kan tevens de klager helpen bij het schriftelijk indienen van de klacht bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie. Komt men ook door bemiddeling van de vertrouwenspersoon niet tot een oplossing dan is er nog een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag of bij de Landelijke Klachtencommissie. De vertrouwenspersoon is: Mw. W. Stuveling-de Bree, huisarts te Nijverdal, tel: 0548-618000
Anti-pestcoördinator
Binnen elke school is een anti-pestcoördinator aanwezig. Hierbij kunt u zaken rondom pestgedrag melden of advies vragen. Op onze school is dit intern begeleider Willy Karsten, ib@veenbrug-ikt.nl .  
Aandachtsfunctionaris
Een aandachtsfunctionaris is het aanspreekpunt bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze handelt volgens de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen stichting “Ieder Kind Telt” is Irene van Vemden als aandachtsfunctionaris aangesteld. Zij is via de algemene contactgegevens van stichting “Ieder Kind Telt” te bereiken. Deze zijn te vinden op www.iederkindtelt.nl .  
Het bevoegd gezag
Ook kan men rechtstreeks, of door tussenkomst van een contactpersoon en/of de vertrouwenspersoon, een klacht indienen bij het bevoegd gezag of landelijke klachtencommissie. Het bevoegd gezag is en blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken op een school. Deze draagt, in samenwerking met de directie en het team, zorg voor een klimaat, dat de lichamelijke en geestelijke integriteit van ieder kind en medewerker van de schoolgemeenschap waarborgt. Openheid, communicatie en respect zijn sleutelwoorden in het voorkomen en beheersen van klachten. Onder het motto: „voorkomen is beter dan genezen‟, is een gezamenlijk optrekken en het serieus nemen van vragen, problemen en klachten van het grootste belang, waardoor een officiële klacht voorkomen kan worden.
Het bestuur heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, gevestigd in Den Haag, Postbus 82324, 2508 EH. Telefoonnummer: 070-3861697, e-mail: info@gcbo.nl. 
Meer informatie over de procedure en eerdere uitspraken van de klachtencommissie vindt u op www.GCBO.nl    
 
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Ouders zijn op de volgende manieren bij onze school betrokken:


*    MR: Inspraakorgaan: o.a. initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheid (meer informatie over de MR kunt u
hier vinden.)
  • Ouderraad: hulp bij feesten en activiteiten
  • Klassenouders
  • Klassenuitjes
  • Luizencontrole
  • Verkeersouders
  • Diverse hand- en spandiensten
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€50,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
Paasmaaltijd, projecten en excursies, sportactiviteiten, creatieve vorming en de laatste schooldag.
 
Kerst
 
Schoolkamp
 
Schoolreis
 
Sinterklaas
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Nee
Extra informatie over ouderbijdrage
Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2019-2020 door de MR vastgesteld op € 50,- per leerling per jaar.
Vanzelfsprekend is het mogelijk om het bedrag in termijnen te voldoen. Dit kan in overleg met de penningmeester van de ouderraad.
Als er situaties zijn waardoor het niet mogelijk is om de ouderbijdrage te betalen, kunt u dit aangeven bij de directeur.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd.
De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico).
Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen.
Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles komt een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor.
Het is dus van belang dat ouders / verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten!
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Als uw kind thuis moet blijven door ziekte of andere oorzaak, wilt u dit dan aan ons doorgeven?
Dit kan telefonisch tussen 8.00 uur en 8.25 uur op 0546 646236.

Wanneer uw kind om 09.00 uur niet op school is en er is niet gebeld, dan bellen wij naar de ouders om na te gaan wat er aan de hand is.
Wij vragen u om afspraken bij de tandarts en andere specialisten zo min mogelijk onder schooltijd te plannen.
Als het echt niet anders kan, wilt u dit dan tijdig doorgeven?
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Vanaf het moment dat een leerling 5 jaar wordt is het leerplichtig.
Dit betekent dat een leerling alleen met een gegronde reden mag verzuimen.
Dit wordt ook wel geoorloofd verzuim genoemd. Voorbeelden hiervan zijn ziekte, huwelijk, uitvaart of bijzondere jubilea.
Bijzonder verlof kan worden aangevraagd via het formulier dat op onze website staat vermeld OF door dit formulier aan te vragen bij de directeur. Wetgeving rondom het verlenen van bijzonder verlof kunt u vinden op de website van de rijksoverheid:regels rondom bijzonder verlof .
In een enkel geval maken we het mee dat onze leerlingen topsport op hoog niveau beoefenen. Wanneer er sprake van is dat zij voor een nationaal team uitkomen en hierdoor wedstrijden onder lestijden hebben, dan is in overleg met de leerplichtambtenaar bijzonder verlof mogelijk.
Dit bijzonder verlof is bij de directeur aan te vragen.
Bij elke aanvraag voor bijzonder verlof zal de directie schriftelijk antwoorden of uw aanvraag gehonoreerd kan worden.