Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De leerkrachten werken hieraan op school. In het belang van het kind is het essentieel dat er een goede samenwerking is tussen ouders en leerkrachten. Ten eerste in de persoonlijke contacten waar over en weer informatie uitgewisseld kan worden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders betrokken zijn bij de activiteiten die we op school organiseren. Om dit nog beter vorm te geven heeft de school een actieve ouderraad. Als u mee wilt helpen of een vraag heeft kunt u rechtstreeks, of via een van de leerkrachten, contact opnemen met de ouderraad.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Ouders worden geïnformeerd door een twee wekelijkse nieuwsbrief, daarnaast worden ze geïnformeerd a.d.v. informatie middagen/avonden, 10 min gesprekken en middels brieven die met de leerlingen meegaan.
Uiteraard staan de deuren van de leerkrachten en/of directie altijd open voor ouders.
Nieuwsbrief
Regelmatig wordt u via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van belangrijke mededelingen en de verschillende activiteiten in de school. In de nieuwsbrief staat b.v. actueel schoolnieuws, informatie over de studiedagen of wijzigingen in de kalender. De ouders ontvangen de nieuwsbrief digitaal. Oude nieuwsbrieven kunt u vinden op de website. U kunt de laatste nieuwsbrief ook altijd lezen op de prikborden bij de deur
Een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten
De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De leerkrachten werken hieraan op school. In het belang van het kind is het essentieel dat er een goede samenwerking is tussen ouders en leerkrachten. Ten eerste in de persoonlijke contacten waar over en weer informatie uitgewisseld kan worden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders betrokken zijn bij de activiteiten die we op school organiseren. Om dit nog beter vorm te geven heeft de school een actieve ouderraad. Als u mee wilt helpen of een vraag heeft kunt u rechtstreeks, of via een van de leerkrachten, contact opnemen met de ouderraad.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Klachtenregeling  
Zowel de school als het bestuur spannen zich in voor een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen. Een veilig schoolklimaat is in onze ogen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Toch kan het voorkomen dat er verschil van inzicht ontstaat tussen ouders en school. Voor die situaties kent AMOS een klachtenregeling. Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u bij de schooldirectie inzien of via amosonderwijs.nl  Voor vragen over die klachtenregeling c.q. te de volgen procedure, kunt u zich wenden tot de zogenoemde contactpersoon. Iedere AMOS-school heeft een contactpersoon, tevens medewerker van de school. De contactpersoon kan bij eenvoudige klachten ook ondersteuning bieden bij het helder formuleren van uw klacht.  
Onze contactpersoon op school is Marion Brassé     
In het kort komen de afspraken en de regeling hier op neer:   Behandeling op schoolniveau   Heeft u een klacht met betrekking tot (de handelwijze van) een leerkracht of de school als zodanig, dan kunt u een afspraak maken met de betreffende leerkracht of andere betrokkene. Mocht dit niet leiden tot een bevredigend resultaat, dan kunt u zich wenden tot de directie van de school.   Klachten over grensoverschrijdend gedrag dienen direct bij het bestuur (bevoegd gezag) te worden ingediend en kunnen ook direct aan de externe vertrouwenspersoon (zie hieronder) kenbaar worden gemaakt. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan fysiek geweld, psychisch geweld, seksuele intimidatie of seksueel misbruik, discriminatie of radicalisering.    Externe vertrouwenspersoon AMOS kent twee externe vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon gaat allereerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt dan wel dat een klacht bij het bestuur moet/kan worden ingediend. Het besluit om een klacht in te dienen ligt in beginsel bij de klager. De externe vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van het bestuur en hebben een geheimhoudingsplicht. Het bestuur wordt door de vertrouwenspersoon wel op de hoogte gebracht van het feit dat de vertrouwenspersonen zijn ingeschakeld.  
De vertrouwenspersonen van AMOS zijn:   Mevr. José Welten   020 4190240 of 06 47430001        j.c.welten@gmail.com                                              
Dhr. Henk Heijerman   020 7703013 of 06 44660228 hheijerman@live.nl  
                                                
Klachtenbehandeling op bestuursniveau  
Als u van mening bent dat uw klacht op schoolniveau niet afdoende tot een oplossing is gebracht of in geval van een klacht met betrekking tot mogelijk grensoverschrijdend gedrag (zie hierboven), dan kunt u zich schriftelijk wenden tot het bestuur. Op amosonderwijs.nl vindt u het format dat u in dat geval dient in te vullen en kunt opsturen.  
U krijgt een ontvangstbevestiging en zult vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om uw klacht mondeling toe te lichten in een zogenoemde hoorzitting.   Ten slotte ontvangt u schriftelijk bericht over de gegrond of ongegrondverklaring van uw klacht alsook over eventueel te nemen maatregelen.  
Klachtenbehandeling door de landelijke klachtencommissie   Mocht u het niet eens zijn met het oordeel van het bevoegd gezag met betrekking tot uw klacht of de wijze waarop uw klacht is behandeld, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie. De landelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht, neemt een beslissing met betrekking tot het gegrond of ongegrond verklaren daarvan en adviseert het bestuur over eventueel te nemen maatregelen. Het reglement van de landelijke klachtencommissie is in te zien op de GCBO website  
GCBO Postbus 82324
 2508 EH Den Haag
 Telefoon 070- 386 1697 Fax 070- 302 0836 E-mail info@kringenrechtspraak.org Website www.gcbo.nl  
Landelijke vertrouwensinspectie  
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:  seksuele intimidatie en seksueel misbruik;  lichamelijk geweld;  grove pesterijen;  discriminatie en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen worden besproken met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur zal de klachten adviserend en informerend behandelen. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Zij heeft geen aangifteplicht en is gebonden aan geheimhouding.   De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-111 31 11 (lokaal tarief).   Meldplicht   Bij vermoedens of signalering van strafbare feiten, bijvoorbeeld (kinder-)mishandeling, zijn AMOS en haar personeelsleden verplicht die onder de aandacht van justitie te brengen. Uiteraard zal justitie haar eigen rechtsgang volgen. AMOS heeft hier geen invloed op.   Meldplicht (mogelijk) zedenmisdrijf   De wet op het primair onderwijs kent een meldplicht die geldt voor alle medewerkers van een school. Die meldplicht houdt in dat ingeval de medewerker op enigerlei wijze bekend raakt met een gepleegd (of mogelijk gepleegd) zedenmisdrijf, die medewerker dat bij het bestuur meldt. Dit geldt ook voor contactpersonen en vertrouwenspersonen die in hun functie informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf. Geen enkele medewerker kan zich in dit kader beroepen op de geheimhoudingsplicht. Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie waar mogelijk sprake is van grensoverschrijdend gedrag jegens een minderjarige leerling, is het bestuur verplicht om die te melden aan de vertrouwensinspecteur.   Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven   De wet schrijft voor dat het bestuur aangifte doet als met de vertrouwensinspecteur tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een door een medewerker van school jegens een leerling gepleegd zedenmisdrijf. Voordat het bestuur overgaat tot aangifte, worden de ouders van de betrokken leerling, de mogelijke dader (medewerker van de school) en de vertrouwensinspecteur daar door het bestuur over geïnformeerd.   Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling   AMOS heeft, conform de verplichting vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs, een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Die meldcode, vastgelegd in een protocol, beschrijft in vijf stappen wat de school moet doen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onderdeel van deze meldcode is dat de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berust bij de professional. U kunt de meldcode inzien via amosonderwijs.nl.
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
  • Leesouders
  • Bibliotheek beheer
  • Plusklassen
Sinds een aantal jaar geven we “Pluslessen” op De Bonkelaar. Kinderen met hoge-scores op de Cito-toetsen en goede resultaten op de methode gebonden toetsen, komen in aanmerking voor een plaats bij de “Pluslessen”. Ook de kinderen die getest zijn met een IQ van 130 of hoger kunnen hierin een plaats krijgen. Verschillende ouders verzorgen de lessen in overleg met de interne begeleiding en de groepsleerkracht. De meerwaarde van deze lessen is dat de kinderen op een andere manier uitgedaagd worden en dat zij samen met andere kinderen werken aan projecten en “niet standaard” vakgebieden (b.v. filosofie). Gedurende de week kunnen zij in hun eigen klas tijd besteden aan dit werk.
  • MR 
Onze school heeft een medezeggenschapsraad, bestaande uit twee ouders en twee teamleden. De directeur is adviserend lid zonder stemrecht. De M.R. is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven en is wettelijk verplicht. Het geeft ouders en leerkrachten de gelegenheid om mee te praten over het beleid van de school.
  • OR
Op basisschool De Bonkelaar is een ouderraad actief. Als ouderraad vormen wij de brug tussen de ouders en de school. Wij stimuleren de betrokkenheid van ouders bij de school en organiseren activiteiten die hieraan bijdragen.
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€37,50
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
   
Kerst
 
Schoolverzekering
 
Sinterklaas
 
      
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Schoolreisje
Kamp
Schooltuinen
Extra informatie over ouderbijdrage
Onze school vraagt van de ouders een financiële bijdrage voor activiteiten waar geen vergoeding van het ministerie of de gemeente tegenover staat. Zonder de ouderbijdrage is het helaas niet mogelijk deze activiteiten voor de kinderen te organiseren. De ouderbijdrage is niet verplicht; ouders betalen deze vrijwillig. Toelating tot de school is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage.  
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten die bovenop het verplichte programma komen. Hierbij kan worden gedacht aan schoolreisjes, feesten of projecten. De school heeft het recht om leerlingen van deze activiteiten uit te sluiten als de bijdrage niet is betaald. In dat geval zorgt de school, voor zover het om activiteiten onder schooltijd gaat, voor een passende vervangende opdracht voor de leerlingen.  
De medezeggenschapsraad, waarin ook ouders zitten, bepaalt ieder jaar de hoogte van de ouderbijdrage en aan welke bestemming het geld wordt besteed. De hoogte van de ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 is €37,50  
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Verzekeringen/aansprakelijkheid  
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (bijvoorbeeld een kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.  
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.   Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.  
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Wij vragen u uw kind af te melden door telefonisch contact met ons op te nemen vanaf 07:45 uur. Graag ontvangen wij de ziekmelding voor 08:30 uur. Is uw kind langer dan één dag ziek, dan hoeft u niet elke dag te bellen.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Extra verlof
Het is wettelijk niet toegestaan buiten de schoolvakanties uw kind van school te houden. Alleen bij uitzondering wordt er toestemming voor extra verlof gegeven. Formulieren voor het aanvragen van extra verlof zijn bij de administratie te verkrijgen. Aanvragen voor extra verlof moeten in ieder geval 6 weken van tevoren worden ingediend. Bij de aanvraag wordt altijd gevraagd naar verklaringen die de reden van de aanvraag kunnen onderbouwen. Voor bijzondere familieomstandigheden, zoals een huwelijk of een begrafenis/crematie kunt u ook extra verlof aanvragen. Verlof aanvragen betekent niet automatisch dat u ook toestemming krijgt voor het aangevraagde verlof. Het aangevraagde verlof wordt bekeken en afgehandeld door de directeur, al dan niet samen met de leerplichtambtenaar. U krijgt altijd schriftelijk bericht of u toestemming krijgt.