Oudertevredenheid
Toelichting van de school
De oudertevredenheidsenquête is uitgezet onder een deel van de ouders. Binnen onze Stichting hebben we afspraken gemaakt over welke jaargroepen meegenomen worden in deze enquête. Deze keuze heeft invloed op de aangeschreven aantallen.  Onder de aangeschreven ouders zitten ook een aantal ouders met een andere taalachtergrond voor deze ouders is de enquête lastiger in te vullen. De responswaarde is te laag om de uitkomst als een betrouwbaar beeld te nemen.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 6,9
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 11 juli 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal leerlingen: 131 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 61
Bron: DUO Onderwijsonderzoek & Advies