Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
Gezien het geringe aantal doelgroep-leerlingen is de Morgenster niet te definiëren als een echte VVE-school. Er worden wel VVE-activiteiten ondernomen.
De school heeft afspraken met de voorschool (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) over doorgaande leerlijnen. De doelen vastgesteld door het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) dienen hiervoor als uitgangspunt.
Een aantal keren per jaar vindt er overleg plaats met vertegenwoordigers van de voorschool, het consultatiebureau en de basisschool.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Startblokken/Basisontwikkeling
Aanvullende progamma’s
Onderbouwd
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
Op gemeentelijk niveau zijn er afspraken gemaakt over de doorgaande leerlijnen voor de kinderen van 2 t/m 6 jaar. De doelen zoals vastgelegd door het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) dienen daarvoor als uitgangspunt. Op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf worden de leerlingen gevolgd met een volgsysteem. Tijdens de warme overdracht worden de daarin vastgelegde resultaten met de leerkrachten van de basisschool besproken. Er wordt gekeken wat een leerling nodig heeft om zich succesvol verder te ontwikkelen. Het volgsysteem krijgt op de basisschool een vervolg. Ook daar wordt de taal-, reken-, motorische, en sociaal emotionele ontwikkeling gevolgd.
De cursus Basisontwikkeling is gevolgd door de medewerkers van de voor- en vroegschool. Het werken rondom thema's is terug te vinden in beide organisaties. Ook het stimuleren van met name de taalontwikkeling is op elkaar afgestemd. Er wordt gewerkt met woordvelden, aanschouwelijk materiaal, dagritmepakketten, betekenisvolle activiteiten en verschillende hoeken.
Een aantal keren per jaar vindt er clusteroverleg plaats tussen medewerksters van de voorschool, de vroegschool, het consultatiebureau en het wijkteam. Tijdens dit overleg wordt er o.a. gesproken over doorgaande leerlijnen, eventuele knelpunten en het stimuleren van de ouderbetrokkenheid.