Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
  • Kwaliteit is een van de kernwaarden van Blosse. In onze professionele cultuur werken wij samen aan de borging en verbetering van deze kwaliteit. Hierbij nemen wij het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs in ogenschouw. De eigenaar van dit proces is het schoolteam. De leerkracht doet er immers toe. Dit alles is vastgelegd in de notitie ‘Kwaliteitsbeleid binnen Blosse’. De instrumenten die gehanteerd worden in onze kwaliteitszorg zijn een Quick scan, het veranderingsmodel, de zelfevaluatie die alle scholen eenmaal per vier jaar uitvoeren en een collegiale consultatie of audit, ook eenmaal per vier jaar. De verantwoording over deze kwaliteitszorg leest u in het schooljaarverslag.
  • Zoals iedere organisatie kunnen wij als basisschool niet stil blijven staan. Daarom maken we om de vier jaar een schoolplan, met daarin de zaken waar we jaarlijks aan gaan werken. Die zaken staan dan per jaar in een schoolontwikkelplan. Ieder jaar worden deze plannen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. We hebben een schoolplan gemaakt voor de periode 2015-2019. Dit schoolplan is met 1 jaar verlemgd, omdat we wachten op het strategisch beleidsplan van Blosse. In het nieuwe schoolplan hebben we rekening te houden met dit strategisch beleidsplan. In het lopende schoolplan willen we ons met name blijven richten op het inrichten van ONS onderwijs, zodat het aanbod aansluit bij wat de kinderen nodig hebben in de zich zo snel veranderende maatschappij, waarin zaken als informatie zoeken/interpreteren/verwerken en samenwerken van groot belang zijn. ICT is hierin geen doel op zich maar een middel om aan te sluiten bij het onderwijs. Komend schooljaar richten we ons op de inrichting van het vakgebied.wereldoriëntatie en willen we verder blijven werken aan professionalisering.