Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
De Boomladder is een reguliere basisschool. Onze schoolbevolking is heel divers samengesteld. Onze uitgangssituatie is:
 • De ontwikkeling van het kind staat centraal. De leerkracht ziet het als zijn taak om ieder kind kansen te geven om zich in een ononderbroken leerlijn te ontwikkelen. Door onze eigen uitgangssituatie in beeld te brengen, kunnen we als school beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen en ouders. Deze nemen we ook mee in onze ambities, schoolplan en professionalisering.  
 • Het leren en de ontwikkeling van kinderen wordt beïnvloed door een heel scala aan factoren. Wij hebben daar niet altijd invloed op, maar kunnen er wel zo veel mogelijk rekening mee houden in het belang van de kinderen.
Factoren die van invloed zijn op het leren en de ontwikkeling van kinderen:   
 • Maatschappelijke ontwikkelingen: leerlingen, thuissituatie, sociale netwerken, maatschappelijke ontwikkelingen
 • Scholen – en vooral passend onderwijs – hebben een maatschappelijke opdracht. We dragen zorg voor een optimale omgeving, waarin alle kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten leren benutten om als volwaardig mens te leven. We bereiden leerlingen voor op de toekomst, zodat zij als volgende generatie de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf, mens en milieu.   In onze maatschappij zien we de volgende tendensen: Het aantal kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften neemt toe. Met passend onderwijs als basis worden deze kinderen op de school in de buurt aangemeld. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de belangrijkste onderwijsbehoeften, werken we volgens de handelingsgericht methodiek[ We kijken vooral preventief naar wat de leerling nodig heeft. De toenemende verschillen tussen kinderen vragen van scholen maatwerk.
 • Het sociale verkeer is veranderd door sociale media. Kinderen groeien op met dagelijks gebruik van computer, smartphone en tablet. De digitalisering van de samenleving maakt veilige digitale communicatievaardigheden voor kinderen steeds belangrijker. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor het leren en het opdoen van kennis. Vaardigheden als samen delen, samen leren en samen creëren, kritisch denken, problemen oplossen zijn belangrijker en complexer geworden.
 • De ouderpopulatie is divers. Er zijn meer verschillende manieren van opvoeden. Opvoedingsoriëntaties worden beïnvloed door herkomst, geloof, sociale status en opleiding. Ouders vormen voor kinderen de context waarin ze opgevoed worden. Partnerschap tussen ouders en school is dan ook belangrijk om elkaars opvoedingsoriëntatie te begrijpen én af te stemmen in het belang van het kind. 
Inrichting onderwijsondersteuning:
Onze reguliere aanpak is in alle opzichten erop gericht dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling (het leren van kinderen) en proberen we belemmeringen in de ontwikkeling/het leren te voorkomen. We maken werk van een sterk didactisch en pedagogisch klimaat. Dit betekent niet dat we belemmeringen altijd kunnen voorkomen. We willen (mogelijke) belemmeringen in het leren/de ontwikkeling van een kind vroegtijdig signaleren. Daarvoor hebben we een ‘handelingsgerichte ondersteuningsstructuur’ ingericht. Bij een hulpvraag van de ouders en/of leerkracht wordt het hieronder beschreven zorgtraject in werking gesteld:
Actie Mogelijkheden vanuit leerkracht:
 • Gesprek met het kind, maatregelen nemen die afdoende zijn
 • Gesprek met ouders van het kind, maatregelen nemen die afdoende zijn
 • Gesprek met kind en ouders, maatregelen nemen die afdoende zijn
 • Leerkracht organiseert collegiaal overleg, met duo-partner, vorige leerkracht, de tak of met zorgspecialist uit tak ZorgSAAM,    maatregelen nemen die afdoende zijn
Als genomen maatregelen niet afdoende blijken te zijn, actie mogelijkheden vanuit leerkracht
 • inschakelen tak ZorgSAAM: observatie, advies, organiseren van ondersteuning (bijv. extra handen, werken in KlimOp)
Als genomen maatregelen niet afdoende blijken te zijn, actie mogelijkheden vanuit Tak ZorgSAAM:
 • organiseren van een MDO; een multidisciplinair overleg, waarbij ouders, consulent passend onderwijs, leerkracht, afgevaardigde tak ZorgSAAM,  afgevaardigde directie en mogelijk andere betrokken externen en specialisten aansluiten.
 • maatregelen die kunnen worden georganiseerd binnen basisondersteuning van de school.
 • maatregelen die ouders kunnen nemen
 • observatie, consultatie externen
Als maatregelen niet kunnen worden georganiseerd binnen de basisondersteuning:
 • er kan een arrangement aangevraagd worden: extra middelen worden vanuit het samenwerkingsverband beschikbaar gesteld voor de extra begeleiding
Als maatregelen niet kunnen worden georganiseerd binnen de arrangementen:
 • samen met de ouders in een MDO vaststellen dat de Boomladder handelingsverlegen is
 • samen kijken naar een plek waar het beste aan de onderwijsbehoeften van het kind kan worden voldaan