Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
Toetsing en observaties
Om de vorderingen van de kinderen te kunnen volgen en hiaten bijtijds te kunnen signaleren maken we gebruik van diverse toetsen.
Methodegebonden toetsen
Deze toetsen worden afgenomen na een werkperiode. De toetsen horen bij de methode die wordt gebruikt (voor taal, spelling, rekenen, lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie). Leerkrachten kunnen zo snel zien hoe de aangeboden leerstof in het korte termijn wordt beheerst. Deze methodetoetsen gelden voor de groepen 3 t/m 8.
Methode onafhankelijke toetsen
Twee keer per jaar worden vanaf groep 3 CITO-toetsen afgenomen voor spelling, lezen en rekenen. Vanaf groep 4 komt hier nog begrijpend lezen bij. Tevens nemen wij voor het sociaal-emotionele aspect Zien! af. Zien! brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook concrete doelen op, geeft handelingssuggesties weer en verwijst naar veel sova-methoden en -materialen. 
Naast de observaties van de leerkracht(en), volgen we  in de kleuterklassen de kinderen middels het observatiesysteem ‘Leerlijnen Jonge Kind’ van Driestar-Educatief. Dit is een observatiesysteem waarin we de ontwikkeling nauwlettend volgen en kunnen signaleren of doelen zijn behaald op de gebieden van spel, motoriek, sociaal emotioneel, beginnende geletterdheid (taal) en beginnende gecijferdheid (rekenen).