Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Wij werken met het digitaal leerlingvolgsysteem Esis. Na aanmelding wordt hierin een leerlingdossier aangemaakt. Hierin worden de persoonsgegevens, toetsafnames, rapporten en gespreksverslagen opgeslagen. Esis voldoet aan de FENIT voorwaarden en maakt gebruik van een goed beveiligde database (beveiligingsklasse 4). Alle aanvullingen in het dossier worden zoveel mogelijk in Esis gevoegd. Originele documenten worden bewaard in een papieren dossier wat achter slot en grendel bewaard wordt. Dit in het kader van de wet op de privacy. Wij geven nooit zonder toestemming van de ouders gegevens door aan derden. De gegevens van oud-leerlingen worden 5 jaar na het verlaten van de school vernietigd.   Naast de toetsen wordt ook het dagelijkse werk van uw kind gevolgd. Deze vorderingen en observaties houdt de leerkracht bij in het groepsplan en het logboek. In het logboek worden acties naar aanleiding van observaties direct ingepland.   Omdat leerlingen zich met steeds meer diversiteit ontwikkelen is een goede registratie erg belangrijk. Resultaten worden geanalyseerd op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau. Leerbehoeften van kinderen worden dan gesignaleerd en opgenomen in de plannen die de leerkracht hanteert om het onderwijs vorm te geven. Daarnaast kan het zijn dat een kind meer specifieke behoeften heeft, zoals dyslexie. In dat geval wordt de intern begeleider ingeschakeld. Leerkracht en intern begeleider bekijken welke specifieke aanpak deze leerling nodig heeft. Dat wordt verwoord in een handelingsplan. Het handelingsplan wordt ongeveer iedere 8 weken met u doorgesproken en geëvalueerd. Wij willen open naar u zijn over de ontwikkeling van uw kind. De zorg voor uw kind is een zorg voor het hele team. Wij houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen in de leerlingbesprekingen. Zo kunnen wij elkaar ondersteunen, maar ook bij bijvoorbeeld ziekte van een leerkracht is de kennis over uw kind aanwezig.
Op onze school maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem (LVS) van CITO. Dit zijn toetsen voor rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en technisch lezen. En voor de oudste kleuters de toetsen Rekenen voor kleuters en Taal voor kleuters. De CITO toetsen zijn landelijk genormeerd. Dat betekent dat er een vaste score is die is gebaseerd op hoe alle kinderen in Nederland scoren op deze toetsen. Door deze toetsen jaarlijks af te nemen krijg je een redelijk beeld van de ontwikkeling van een kind. Je kan zien hoe het kind scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde, maar ook of het kind zijn eigen ontwikkelingslijn blijft volgen of dat het daar ineens boven of onder scoort. Als dat laatste gebeurt is dat een signaal om te kijken wat de oorzaak van die verandering kan zijn. Daarnaast worden de toetsen gebruikt als één van de instrumenten om de kwaliteit van ons onderwijs te meten. De resultaten op school- en groepsniveau worden geanalyseerd en onderzocht en vervolgens binnen het team besproken.