Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Een goede sfeer zien wij als de basis. Als die basis goed is, dan kan elk mens zich ontwikkelen en uw kind dus ook. De school moet het verlengde zijn van “thuis”. Wij, als teamleden, moeten ons vertrouwen in elkaar uitstralen naar de kinderen. Zo ervaren wij dat vertrouwen de basis is om samen te werken in respect naar elkaar. Een goed contact tussen ouders en leerkrachten vinden wij erg belangrijk. Wij willen uw vertrouwen behouden door open te zijn over de ontwikkelingen van uw zoon/dochter en door hem/haar een veilige omgeving te bieden.  
Wij werken op school vanuit de basisprincipes van Positive Behavior Support (PBS). Schoolwide PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Vanuit gezamenlijke waarden zijn gedragsregels geformuleerd gericht op het gebied van: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Het gewenste gedrag wordt actief en systematisch aangeleerd. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Samen werken
Samen leven
Samen leren
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Wij willen de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen goed volgen. Hiervoor gaan we dit jaar proefdraaien met een nieuw meetinstrument om de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. Dit meetinstrument sluit aan bij de methode ‘Kwink’ voor sociaal leren. De gegevens worden door de leerkrachten gebruikt om:
-         De ontwikkeling van sociale competenties in kaart te brengen en hierop planmatig te handelen.
-         Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben snel op het spoor te zijn. 
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kijk!
Sociale Competentie Observatielijst (SCOL)
Eigenwijzr
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)
Kwink