Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Startblokken/Basisontwikkeling
Aanvullende progamma’s
KIJK, KIES, DOE
Registratiesysteem KIJK1-2
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
Doorlopende leerlijn Peuterspeelzaal en Basisschool.
De RKBS Titus Brandsma werkt in het kader van VVE vooralsamen met Stichting Peuterspeelzalen Wieringermeer. De peuterspeelzaal maaktgebruik van het VVE-programma Startblokken. Startblokken van Basisontwikkeling is het pedagogischwerkplan om de ontwikkeling van peuters optimaal te stimuleren. Het omvat eenuitgewerkte visie voor de opvang, vorming en educatie van jonge kinderen.Om het VVE-traject in onze kleutergroepen zo goed mogelijkaan te laten sluiten op dat van de peuterspeelzaal werken wij vanuit debasisprincipes van Basisontwikkeling in de onderbouw. Zo brengen wij samenhangaan in de zorg voor en ontwikkeling van kinderen van 2 tot 8 jaar.De methoden Startblokken en Basisontwikkeling gaan beidenuit van een ontwikkelingsgerichte aanpak. Omdat ontwikkelingsmogelijkheden eninteresses per situatie en voor elk kind verschillen, wordt er niet gewerkt meteen voorgeschreven structuur of gesloten werkplan.
Pedagogisch klimaat.
Om aan de doelen van de Basisontwikkeling te kunnen voldoen vindenwij het noodzakelijk dat er een goede pedagogische basis is. Onze leerkrachtenhebben vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen en tonenrespect voor de leerlingen. Onze leerkrachten proberen zoveel mogelijkbetrokkenheid van de leerlingen te bewerkstelligen door aan te sluiten bij deontwikkelingsbehoefte van het individuele kind. We hebben hoge verwachtingenvan onze leerlingen op hun eigen ontwikkelingsniveau. De leerkrachten hebbeneen sensitieve en responsieve houding naar de kinderen toe, daardoor willen weieder kind laten voelen dat het waardevol is. De interactie met de leerlingenis een belangrijk aandachtspunt, het oprecht contact maken is belangrijk omdicht bij het kind te kunnen komen. Het pedagogische klimaat is gedurende alle activiteitenonder de aandacht van de leerkrachten. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aande sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen tijdens kringactiviteitengericht op bijvoorbeeld het uiten van gevoelens, oefenen met socialeinteracties en andere onderwerpen betreffende het pedagogisch klimaat.
Registratiesysteem KIJK1-2
Op de RKBS Titus Brandsma wordt er in de kleuterbouw gewerktmet het registratiesysteem KIJK!. Dit is een ontwikkelingvolgmodel waarbijkijken naar het kind, het observeren, centraal staat. Door te registrerenkunnen eventuele onderwijsachterstanden vroegtijdig gesignaleerd worden. Derapportage uit de KIJK! wordt gebruikt bij het informeren van ouders over deontwikkeling van hun kind. Tevens kunnen leerkrachten het systeem gebruikenvoor interne besprekingen over de leerling, bijvoorbeeld met de internbegeleider of tijdens het zorgteam. Ten slotte kan de registratie bruikbaarzijn als er overleg gaande is met externe begeleiders. Elk jaar heeft twee registratiemomenten waarop alleleerlingen bekeken worden. De registratie gebeurt aan de hand van ontwikkelingslijnen.Zo krijgt de leerkracht een compleet beeld van de ontwikkeling en wordtduidelijk hoe het individuele kind gestimuleerd kan worden. Door het werken metde ontwikkelingslijnen kan de zone van naaste ontwikkeling van het individuelekind goed in kaart gebracht worden zodat de leerkracht daar goed op kanaansluiten. In de observatie-onderwerpen van de KIJK! komen de doelen van deBasisontwikkeling terug.