Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
  1. Afspraken die gemaakt zijn op school over de manier van lesgeven zijn vastgelegd in onze kwaliteitskaarten.
  2. Door middel van analyses van de tussenresultaten en eindresultaten brengen we in kaart of we onze ambities halen.
  3. In het jaarplan leggen we vast welke nascholing we teambreed volgende en welke individuele nascholing er wordt gevolgd. Gedurende het jaar is er ook nog mogelijkehid voor individuele nascholing.
  4. De verbeterthema's staan beschreven in ons schoolplan en worden ieder jaar uitgewerkt in het jaarplan.
In het kader van de kwaliteitszorg wordt op de St.Michaëlschool gebruik gemaakt van de volgende interne en externe informatiebronnen:       
  • Onderzoek inspectie: bij de beoordeling van de kwaliteit krijgt de St.Michaëlschool keer op keer het basisarrangement toegekend. Het laatste onderzoek vond plaats in februari 2016.
  • Vanaf januari 2015 wordt gewerkt met het instrument Werken Met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs (WMK-PO). Dit is een webbased kwaliteitsinstrument dat de basis legt voor goede kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid en voldoet aan de laatste eisen van de onderwijsinspectie. Aspecten als opbrengsten, schooldiagnose en vragenlijsten op allerlei gebied voor ouders en leerkrachten zijn hierin opgenomen.
  • Overleg met bestuur: schoolleiding legt verantwoording af aan het bestuur over de kwaliteit van de school. Dit is vastgelegd in een cyclische rapportage naar het bestuur. Drie keer per jaar voert de directie een gesprek met portefeuillehouders ‘onderwijs’ en collega-directeur over specifieke zaken m.b.t. kwaliteitszorg. Op bovenschools niveau maakt het bestuur, samen met de directeuren, gebruik van de LOVS toetsen van Cito om de resultaten van het onderwijs te volgen.
  • Audit: het bestuur is aangesloten bij de provinciale audits. Op verzoek kan de school hier gebruik van maken.   Op grond van deze interne en externe informatiebronnen wordt de kwaliteitszorg geborgd in een onderwijskundig plan van aanpak (jaarplan), het schoolplan en de evaluatie van opbrengsten in WMKpo.