Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
KBS De Pionier werkt cyclisch en planmatig aan het borgen van de kwaliteit van het gegeven onderwijs en het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen. De school is transparant over de gerealiseerde opbrengsten. Resultaten van de leerlingen worden zowel op school-, groeps- als op individueel niveau doorgesproken en geëvalueerd. Waar nodig of gewenst wordt vervolgens op deze niveaus actie ondernomen. 
Gewerkt wordt vanuit een gezamenlijk met medewerkers en ouders (GMR) ontwikkeld strategisch beleidsplan dat op schoolniveau verder is uitgewerkt, afgestemd en aangevuld. Actie- en ontwikkelpunten zijn weggezet in een meerjarenplanning. Periodiek worden door de school peilingen gehouden op het gebied van sociale veiligheid, tevredenheid en de kwaliteit van het onderwijs. De veiligheidsmeting wordt jaarlijks uitgevoerd. De overige peilingen zijn afgenomen in 2018. De resultaten zijn gepubliceerd op de openbare website 'Scholen op de Kaart'. 
Uit de meest recente peiling komt naar voren dat de ouders met een algemeen “rapportcijfer” van 7.8 zeer tevreden zijn over De Pionier. Componenten die daar aan bijdragen zijn de begeleiding van de leerlingen, de waardering voor de leerkrachten, de sfeer, normen en waarden alsmede de omgang met elkaar binnen de school en de kennisontwikkeling van de leerlingen. De belangrijkste aandachtspunten die werden genoemd en zijn opgepakt, hadden te maken met de verkeersveiligheid, de spelmogelijkheden op het plein en het schoonmaken van de school.
Als het gaat om de ervaren fysieke en sociale veiligheid onder de leerlingen van De Pionier komt uit door de jaren heen uit de rapportages naar voren dat rond de 90% van de leerlingen van de school aangeeft zich altijd veilig te voelen. Daarmee scoort de school boven landelijk gemiddelde waarden en dat is iets om trots op te zijn. Tegelijkertijd blijft de school zich inzetten voor het welbevinden van alle leerlingen en wordt actief beleid gevoerd in het kader van pestpreventie, verkeersveiligheid en het omgaan met elkaar en elkaars spullen. 
Uitkomsten van de peilingen worden binnen alle geledingen van de school (team, MT, MR) en overkoepelend de stichting besproken en uitgewerkt in actiepunten die zowel het borgen van wat goed gaat als het doorvoeren van verbeteringen tot doel hebben. 
In november 2014 en januari 2018 heeft de Onderwijsinspectie De Pionier bezocht. De school is in het bezit van een basisarrangement. De inspectie schreef in haar verslag dat het onderwijs op De Pionier op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is en nauwelijks tekortkomingen kent. Het onderwijs is van voldoende tot zelfs goede kwaliteit, de opbrengsten zijn in orde, en dat geldt ook voor het onderwijsleerproces en de begeleiding. Ook in het meest recente schooljaar waren de resultaten van de leerlingen in overeenstemming met wat op grond van populatiekenmerken verwacht mag worden. 
In het inspectieverslag is opgenomen dat de school trots is op de sfeer, de rust en de structuur in de school en de ruimte die er is voor diversiteit.
Jaarlijks ondergaat de school een audit die wordt georganiseerd op alle scholen van de overkoepelende stichting. De resultaten van de audit worden besproken met medewerkers en ouders (MR) en worden uitgewerkt in actie- en verbeterpunten. 
Volgend uit het schoolplan en het schooljaarplan staan voor 2019-2020 (naast de elders beschreven ambities) de volgende grote ontwikkelthema's gepland:
  • Burgerschap & Sociale Integratie
  • Ouderbetrokkenheid (communicatie, overlegvormen, participatie)
  • Traject voorgenomen nieuwbouw (IKC)
Resultaten van peilingen, audits, informatie die voortkomt uit de formele klassenbezoeken en gesprekken die de directie jaarlijks heeft met de medewerkers en de planmatige ontwikkelthema's uit de jaarplannen worden onder andere uitgewerkt in het nascholingsplan voor het team en individuele medewerkers. Professionalisering vindt op diverse niveaus en op verschillende manieren plaats: individueel, gericht op het hele team of medewerkers uit een bouw of leerjaar, formeel of informeel.
In 2019-2020 wordt in ieder geval aandacht besteed aan: borging van Snappet, implementatie Blink-Wereld (2e fase) en BHV. In dit schooljaar wordt verder centraal nascholing aangeboden gericht op Groepsplanloos werken - Schoolbesprekingen en de implementatie van de methode Stepping Stones (Engels). In de onderbouw vindt borging plaats van de gevolgde nascholing die zich richtte op ontwikkelingsmateriaal.Overige kernpunten uit het nascholingsplan zijn onder andere: 
  • Wetenschap & Technologie (‘techniekcoördinator’)
  • Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
  • Taal- & Leescoördinator
  • Overgang van groep 2 naar groep 3
  • Edukans - Internationalisering
  • Rijk ontwikkelingsaanbod voor kleuters
  • Het geven van gedifferentieerde instructie
Naast het bovenstaande is de school actief met het nader vormgeven binnen haar onderwijs van de 21e -eeuwse vaardigheden (zoals kritisch denken, ontdekkend leren en samenwerken), talentontwikkeling en presenteren & debatteren. Deze thema's zijn onderdeel van de implementatietrajecten Staal en Blink. 
Schoolbegeleiding
De Pionier koopt naar behoefte begeleiding en nascholing in bij een begeleidingsdienst of een vergelijkbare organisatie. Ook beschikt de scholenstichting over een eigen coach voor de leerkrachten. De begeleiding en ondersteuning  kan bestaan uit: teambegeleiding, coaching van  individuele leerkrachten, cursussen, teamtrainingen, organiseren van thematische dagen, het doen van onderzoeken bij individuele leerlingen en opvolgende adviezen en/of het groepsgewijs afnemen van testen.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?