Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Organisatie van de school
De Pionier had op de teldatum 1 oktober 2018 466 leerlingen ingeschreven die verdeeld zijn over 17 groepen. Het team van De Pionier bestaat uit leerkrachten, een intern begeleider, een remedial teacher, onderwijsassistenten, een leerlingbegeleider, een conciërge, een administratief medewerkster en een directeur. De groepen 1 en 2, de groepen 3 t/m 5 en de groepen 6 t/m 8  hebben elk een bouwcoördinator. In de onderbouw (groepen 1 en 2) van de school is gelet op de ontwikkeling van jonge kinderen bewust gekozen voor combinatiegroepen zodat een breed en rijk onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd binnen een voor de leerlingen vertrouwde omgeving. 
Het schoolgebouw heeft 17 groepslokalen, lokalen voor multifunctioneel gebruik (onder andere voor beeldende vorming en BSO) en een speelzaal. Er is een ruimte voor interne begeleiding, voor remedial teaching, de administratie, de directie en er zijn enkele spreekkamers. De centrale hal wordt gebruikt voor zowel leerling- als groepsactiviteiten, voorstellingen en gezamenlijke vieringen. In het gebouw van De Pionier vindt ook de Plusklas van de stichting een plek. 
De Pionier hanteert een homogene groepsindeling. Alle leerlingen zijn in jaargroepen verdeeld, behalve de leerlingen van de groepen 1 en 2.
De groepen zijn verdeeld in de:
  • onderbouw groep 1 – 2 (5 groepen)
  • middenbouw groep 3 - 4 - 5 (6 groepen)
  • bovenbouw groep 6 - 7 - 8 (6 groepen)
Onder verantwoordelijkheid van de directie vormen de leerkrachten van de groepen 1-2 en de intern begeleider twee groepen 3 uit de vijf kleutergroepen. De volgende criteria worden daarbij als uitgangspunt gehanteerd:
  • Het ontwikkelingsniveau van de te vormen groepen moet zoveel mogelijk gelijk zijn. Daarbij denken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling.
  • Er is zoveel mogelijk evenwicht tussen het aantal meisjes en het aantal jongens.  
  • Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zijn over beide groepen verdeeld.
  • Bij instroom van buitenaf wordt het evenwicht bewaakt.
  • Tweelingen en broertjes en zusjes plaatsen wij in principe niet dezelfde groep.
Alle groepen hebben één of twee bevoegde groepsleerkracht(en). Het streven is om meer ‘gezichten’ voor de groep zoveel mogelijk te beperken, maar dit is in periodes van ziekte niet altijd te vermijden. Ondersteuning door de onderwijsassistenten is mogelijk. Wanneer twee leerkrachten de verantwoordelijkheid voor één groep hebben, zijn beide aanspreekbaar over de groep en de leerlingen.

Scholenstichting
De Pionier maakt deel uit van de Scholenstichting Pastoor Ariëns. De scholenstichting biedt goed, eigentijds primair onderwijs, gebaseerd op de zich steeds vernieuwende katholieke traditie en op een persoonlijke betrokkenheid van een ieder. Onder het beheer van de scholenstichting staan naast De Pionier nog drie katholieke basisscholen, te weten De Franciscus, De Kameleon en De Wilde Wingerd. Deze drie scholen zijn alle gevestigd in Maarssenbroek. De vier directeuren van de scholen maken deel uit van het bovenschools managementteam (BMT) van de stichting. Het BMT wordt geleid door de algemeen directeur van de scholenstichting. Het bestuur van de scholenstichting stelt het beleid op hoofdlijnen vast. In het BMT wordt het bovenschools beleid voorbereid en afgestemd.
De algemeen directeur draagt verder zorg voor het uitvoeren, evalueren en bijstellen van het beleid en voert overleg met interne en externe organisaties en wordt hierbij ondersteund door een administratief medewerker. Voor de uitvoering van het beleid op de eigen basisscholen en de dagelijkse gang van zaken op de basisscholen zijn de directeuren integraal eindverantwoordelijk. Op school is een medezeggenschapsraad actief en een afvaardiging van deze raad heeft zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholenstichting.
Op de website Scholen op de kaart is als bijlage een organogram van de scholenstichting opgenomen.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Vervangingen (ziekte, studieverlof) worden zoveel mogelijk intern opgelost (extra inzet van 'eigen medewerkers'). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de vervangingspool (IPPON) waar de school via de overkoepelende scholenstichting bij is aangesloten. Door het beperkt beschikbaar zijn van invallers kan het noodzakelijk zijn om een groep op te delen. Mocht dit voor meerdere groepen aan de orde zijn, dan blijft helaas als laatste optie het naar huis sturen van een klas over. Gestreefd wordt echter om lesuitval tot een minimum te beperken. 

Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
  
  
  
  
 
Handvaardigheid
Humanistische en godsdienstige vorming (HVO/GVO)
Muziek
Spel en beweging / bewegingsonderwijs
Tekenen
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?