Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
In de gemeente Stichtse Vecht wordt gewerkt met een overdrachtsprotocol van voorschoolse naar vroegschoolse educatie. Dit protocol is opgesteld om ervoor te zorgen dat de gegevens over de ontwikkeling van peuters bij de overgang van de peutergroep, kinderopvang of de gastouder naar het basisonderwijs zorgvuldig overgedragen worden. Het wettelijke kader hiervoor is de Wet bescherming persoonsgegevens. Het doel van de (warme) overdracht is:
a. De doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Dit wordt bereikt door kinderen te volgen in de ontwikkeling, het registreren daarvan en het aanbod planmatig en doelgericht af te stemmen op de ontwikkeling van de kinderen.
b. Een uniforme overdracht in de kernen van de gemeente Stichtse Vecht. Hiermee wordt ook de communicatie eenvoudiger tussen de pedagogisch medewerkers van de verschillende peutergroepen, kinderdagverblijven, gastouders, de leerkrachten van groep 1 en 2 van het basisonderwijs en de ouders van het kind.
Op grond van kenmerken van de leerlingenpopulatie van de school is er geen sprake van een VVE-indicatie voor De Pionier.
Is de school een VVE-school?
Nee
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.