Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. De doelen die wij willen bereiken:
• Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;
• versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen;
• beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in pesten en andere conflicten, waardoor dit afneemt of voorkomen wordt. (Ook mediation);
• bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben;
• verantwoordelijkheid nemen;
• bevordering actief burgerschap en sociale integratie.
Wij zijn een Kanjerschool.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
We vertrouwen elkaar
Niemand speelt de baas
We helpen elkaar
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Octa is een kanjerschool.
De hele dag door spreken wij de kanjertaal.
Alle leerlingen krijgen wekelijks een kanjerles.
Vanuit de kanvas vragenlijsten worden indien nodig verbeterplannen geformuleerd en ingezet.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kanvas
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Kanjer trainingen