Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
Toelating:
Als uw u uw kind wilt aanmelden op De Frans ten Boschschool dan bent u allereerst van harte welkom voor een rondleiding. Vervolgens meldt u uw kind schriftelijk aan. Aanmelden kan vanaf de dag dat het kind 3 jaar is.
Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating gaat voor een school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over toelating. Een aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag dat het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken voor de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden dan is het de plicht van de school om samen met de ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken (dit kan in sommige gevallen eenmaal verlengd worden met 4 weken).
Voor plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Bij het verzoek tot toelating dienen ouders of verzorgers alle ter zake doende gegevens van het kind te verstrekken.
8 weken voordat een leerling op school geplaatst kan worden neemt de directeur (namens het bevoegd gezag) het besluit tot toelating. Voorlopige toelating vindt plaats indien het vermoeden bestaat dat de leerling een specifieke zorgbehoefte heeft. Definitieve toelating of verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs gebeurt na beoordeling of aan de leerling de passende zorg geboden kan worden. Indien ouders de wens hebben hun kind met een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs toch te plaatsen op onze school, dan kan dit voor zover de vereiste zorg in betreffende groep mogelijk is en nadat er schriftelijke afspraken tussen ouders en directeur zijn vastgelegd.
Om nieuwe kleuters alvast een beetje te laten wennen aan de basisschool, kunnen ze vier keer een ochtend of een middag in hun toekomstige groep meedoen. De leerkracht neemt ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind contact op. Samen wordt afgesproken wanneer uw kind komt wennen (kleuters kunnen tot een maand vóór de zomervakantie meedraaien). Wanneer er veel aanmeldingen tegelijk binnenkomen zullen wij de nieuwe leerlingen in kleine groepjes tegelijk laten meedraaien. Zo bewaken wij zoveel mogelijk de rust in de groepen. 
Als school volgen wij het beleid van Paraat Scholen wat betreft toelating en verwijdering van leerlingen. Dit beleidsdocument kunt u hier vinden.
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
We spreken van pesten als het negatieve gedrag naar een ander doelbewust is, langere tijd aanhoudt en er sprake is van machtsongelijkheid. Lang niet alles is pesten. Uit wetenschappelijke literatuur over pesten blijkt dat je moet uitgaan van het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep om pesten te voorkomen. Preventief! Kwink zet de kracht van de groep in tegen pesten. Een sterke, sociaal veilige groep voorkomt pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Kwink leert kinderen hoe dat moet. Met een structureel, goed doordacht programma dat meetbaar is in ZIEN! en daarmee al aan een belangrijke eis van de Inspectie van het Onderwijs voldoet
Voor meer informatie klik hier.
        
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid niet via een Vensters vragenlijst maar anders, namelijk: WMK en via ZIEN!

Toelichting van de school
De leerlingen vullen hiervoor jaarlijks een vragenlijst (sociale veiligheidsbeleving) voor leerlingen in. Hierdoor weet de leerkracht welke interventies er voor de leerlingen nodig zijn en worden de onderwijsbehoeften op sociaal gebied samen met leerlingen en ouders op de leerlingen afgestemd.
Opvallende conclusies uit de leerlingen vragenlijsten delen wij met ouders via de algemene nieuwsbrief.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Wevers
Mevr. Gerritsen (tevens aandachtsfunctionaris kindermishandeling)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?