Schoolklimaat en veiligheid
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Toelichting van de school
Toelating:
Als uw u uw kind wilt aanmelden op De Frans ten Boschschool dan bent u allereerst van harte welkom voor een rondleiding. Vervolgens meldt u uw kind schriftelijk aan. Aanmelden kan vanaf de dag dat het kind 3 jaar is.
Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating gaat voor een school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over toelating. Een aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag dat het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken voor de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden dan is het de plicht van de school om samen met de ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken (dit kan in sommige gevallen eenmaal verlengd worden met 4 weken).
Voor plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Bij het verzoek tot toelating dienen ouders of verzorgers alle ter zake doende gegevens van het kind te verstrekken.
8 weken voordat een leerling op school geplaatst kan worden neemt de directeur (namens het bevoegd gezag) het besluit tot toelating. Voorlopige toelating vindt plaats indien het vermoeden bestaat dat de leerling een specifieke zorgbehoefte heeft. Definitieve toelating of verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs gebeurt na beoordeling of aan de leerling de passende zorg geboden kan worden. Indien ouders de wens hebben hun kind met een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs toch te plaatsen op onze school, dan kan dit voor zover de vereiste zorg in betreffende groep mogelijk is en nadat er schriftelijke afspraken tussen ouders en directeur zijn vastgelegd.
Om nieuwe kleuters alvast een beetje te laten wennen aan de basisschool, kunnen ze vier keer een ochtend of een middag in hun toekomstige groep meedoen. De leerkracht neemt ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind contact op. Samen wordt afgesproken wanneer uw kind komt wennen (kleuters kunnen tot een maand vóór de zomervakantie meedraaien). Wanneer er veel aanmeldingen tegelijk binnenkomen zullen wij de nieuwe leerlingen in kleine groepjes tegelijk laten meedraaien. Zo bewaken wij zoveel mogelijk de rust in de groepen. 
Als school volgen wij het beleid van Paraat Scholen wat betreft toelating en verwijdering van leerlingen. Dit beleidsdocument kunt u hier vinden.