Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2019-2020?
Instelling: 4,3% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 40,0% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 8,7% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 20,9% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 26,1% van het personeel is 25-35 jaar.