Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen.School: 177 leerlingen.
Toelichting van de school
Het inschrijven van leerlingen:
De plicht een kind als leerling van een school in te schrijven berust bij die persoon die het feitelijk gezag over het kind uitoefent. Dat hoeft niet altijd de ouder van het kind te zijn, het kan ook de groot- of pleegouder zijn of degene bij wie het kind in huis is. Bij minderjarigen is het in beginsel de ouder die het gezag over het kind uitoefent, die over de schoolkeuze beslist. Als beide ouders het gezag uitoefenen, dienen ze samen tot overeenstemming te komen. Wanneer bij de in- of uitschrijving van een kind één van de ouders aanwezig is, is de school niet gehouden die ouder te vragen of de in- of uitschrijving tevens de instemming heeft van de niet aanwezige, met het gezag voor de minderjarige belaste ouder.
Het toelaten van leerlingen:
Het bevoegd gezag beslist weliswaar over de toelating van een leerling, maar is binnen wettelijke grenzen begrensd in haar bevoegdheden in dezen. Beperkingen dienaangaande zijn conform de artikelen 40 van de WPO.
Na het invullen van het aanmeld- en informatieformulier ontvangt u van de directeur een ontvangstbevestiging. Mocht de directeur besluiten om de aanmelding aan te houden dan zal hij/zij dat in de ontvangstbevestiging meedelen. Het aanmelden kent een aantal regels die zijn vastgelegd in de wet op passend onderwijs. Alle scholen hebben zorgplicht na aanmelding. De aanmelding kent een aantal wettelijke termijnen. Vanaf datum ontvangstbevestiging hebben wij zes weken de tijd om te onderzoeken en te beslissen of we uw kind op onze school plaatsen. Als dat niet mogelijk blijkt, moeten we samen met u zorgen voor een andere, meer passende onderwijsplek. Als er extra informatie nodig is, kunnen we de periode één keer met vier weken verlengen.
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar de bijlage: "Beleid toelating en verwijdering van leerlingen".