Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Bij samen leven, leren en werken hoort een duidelijke visie op ouderbetrokkenheid.
Als school streven wij samen met ouders naar educatief partnerschap. Wij vinden dat de opvoeding en het onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school is, wel zijn de eindverantwoordelijkheden verschillend.
Ouders blijven eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school blijft daarentegen eindverantwoordelijk voor het onderwijs. Omdat kinderen veel tijd op school doorbrengen vinden wij het ook een taak van school om een positieve bijdrage te leveren aan de opvoeding van kinderen. Dit doen wij door een rijk pedagogisch klimaat te realiseren. Voor de leerling betekent dit dat medewerkers van de Frans ten Bosch betrokken zijn, ondersteuning en veiligheid bieden en ieder individu accepteert hoe hij of zij is. 
Om gezamenlijk tot goed educatief partnerschap te komen vinden wij onderling vertrouwen tussen ouders en medewerkers erg belangrijk. Dit vertrouwen wordt gerealiseerd door onder andere goede communicatie onderling. Dit doen we door ouders vroegtijdig te informeren over de ontwikkelingen van het kind. Samen zijn we voortdurend in gesprek om de juiste afstemming te vinden op school en thuis. 
Onze gedachte hier achter is, dat de school en de ouders een gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben. Wij hebben namelijk hetzelfde doel: een bijdrage leveren aan de optimale ontwikkeling van het kind. Hier zetten wij ons samen voor in.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Ouders informeren wij op de volgende manieren:
 • Via informele (een gesprek in de hal) en formele gesprekken (een gesprek in het lokaal) op school.
 • Telefonisch of videobellen.
 • Via het ouderportaal.
 • Via de mail.
Hoewel wij in toenemende mate gebruik maken van ons ouderportaal zoeken wij liever mogelijkheden om op school in gesprek te gaan. 
Wij houden 10-minutengesprekken in de maanden september, februari en juni. Tijdens deze gesprekken bespreekt de leerkracht samen met ouders de voortgang, prestaties en ontwikkeling van uw kind(eren).
Wat is de klachtenregeling van de school?
Klachtenregeling Frans ten Boschschool:
Als school doen wij er alles aan om de relatie met ouders optimaal in te vullen. Mocht u een verschil van mening hebben dan gaan wij zo snel mogelijk in gesprek om te zoeken naar oplossingen. Indien u het gevoel heeft niet bij één van de teamleden of de directeur terecht te kunnen, kunt u er voor kiezen om een klacht in te dienen bij het bestuur.
Klachtenregeling Paraat Scholen:
Binnen Paraat scholen verzorgen ruim 300 betrokken en deskundige personeelsleden voor ongeveer 3000 leerlingen het onderwijs. Het kan voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. In de meeste gevallen wordt uw zorg of klacht op schoolniveau (met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school) opgelost. Ook hebben alle scholen een interne vertrouwenspersoon, waarmee u contact kunt opnemen. In situaties waarin het niet mogelijk is om de klacht op schoolniveau naar tevredenheid op te lussen, kunt u contact opnemen met het schoolbestuur :bestuurskantoor@paraatscholen.nl
Indien het, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of indien de afhandeling van een klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling.
Externe instanties voor Stichting LIMA:
Externe vertrouwenspersoon: Mevrouw Y. (Yvonne) Kamsma, zij is te bereiken op telefoonnummer 088-0931888 of 0614001672
Landelijke klachtencommissie: GCBO, Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.
Vertrouwenspersonen:
De Frans ten Boschschool heeft twee vertrouwenspersonen. Zij borgen en bevorderen de veiligheid op school. De medewerkers zijn een aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die ontevreden zijn over school. Samen wordt naar een oplossing voor een klacht gezocht. Daarnaast geven zij advies over het veiligheidsbeleid.
Dit zijn:
Angelien Gerritsen (intern begeleider)
Arno Wentink (leerkracht groep 8)
Veiligheidscoördinatoren:
De Frans ten Boschschool heeft twee veiligheidscoördinatoren. Zij zien erop toe dat de veiligheid voor leerlingen, ouders en medewerkers gewaarborgd zijn op school:
Dit zijn:
Karen Wevers - Willemsen (leerkracht groep 1/2b)
Nienke Dunnewold (leerkracht groep 1/2a)
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Klankbordavond
Vragenlijsten Succes!Spiegel
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
De OuderVereniging (OV)
Samen met de leerkrachten wil de oudervereniging het voor de kinderen op school extra plezierig maken door allerlei leuke en gezellige activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Om die te kunnen betalen, vraagt de oudervereniging van de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. In een jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de bestede ouderbijdrage en de daaraan gerelateerde activiteiten.
Algemeen
In de oudervereniging hebben zowel ouders als personeelsleden zitting. Er wordt ongeveer zes keer per jaar plenair vergaderd. Alle andere overleggen vinden plaats in subgroepjes, afhankelijk van de activiteit.
De activiteiten
Met veel plezier en inzet organiseren en ondersteunen wij:
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Carnaval
 • Goede Doelen Dag
 • Pasen 
 • Koningsspelen
 • Kamp groep 8
 • Avondvierdaagse
 • Eurobijdrage
 • Schoolreisje
 • Themadagen
 • Schoolfotograaf  
Visie
De oudervereniging onderschrijft de visie van de school.
Samenwerken, enthousiasme en plezier, vakbekwaamheid en kwaliteit, verantwoordelijkheid, veiligheid, eerlijkheid en creativiteit zijn de kernwaarden, waar wij gezamenlijk voor staan.
Om scherp te blijven en als vereniging in onze “professionaliteit” te groeien, zetten we elk schooljaar enkele punten centraal, waar we extra aandacht aan besteden. Aan het einde van het schooljaar evalueren we ze kritisch, zodat we al doende blijven leren.
Ook dit schooljaar willen we bewust aandacht besteden aan het verder uitbreiden van onze digitale draaiboeken met aandachtspunten, boodschappenlijsten en evaluatiepunten. Daarnaast hebben we ervoor gekozen extra aandacht te hebben voor het efficiënt (samen)werken en het nog concreter neerzetten van de organisatiestructuur bij de verschillende activiteiten. In verband met Corona is een en ander niet volledig afgerond en geëvalueerd vorig schooljaar. Vanaf september 2020 pakken wij dit verder op. 
Samen
Je leest het al, ook de OV zit niet stil! Er zijn altijd zaken waar we aan kunnen werken. We willen daarin blijven groeien. Dat kan niet zonder feedback én nieuwe aanmeldingen van enthousiaste ouders/verzorgers. Dus schroom niet je opmerkingen en ideeën met ons te delen. Opbouwende kritiek is altijd welkom! Net als jij, mocht je graag OV lid worden.
Mail naar ov.franstenbosch@paraatscholen.nl, want: “Een leuke schooltijd maak je samen!”  
Hartelijke groet namens alle leden,  
Gaby Toebes (Voorzitter)
Dieuwertje Klein Tank (Secretaris)
Petra Rietberg (Penningmeester)
Anneke Lensink
Debby Lakerink
Anita Huijting
Marieke Kampshof
Manon Krabbenborg
Patricia Grijsen
Nienke Geverinck
Marleen te Fruchte
Majonne Wieggers en Francis Elferink (leerkrachten groep 4) 
De Medezeggenschapsraad (MR)
Missie:
De MR is een verbindende schakel tussen directie, ouders en personeel. Door een afvaardiging van alle partijen en hun belangen samen te brengen in de MR staat deze sterker en kan meer bereiken dan de afzonderlijke groepen. De MR kan de meest optimale keuzes maken voor veranderingen en verbeteringen, zodat de Frans ten Bosch een goed functionerende school blijft, waarop onderwijs van hoogwaardige kwaliteit wordt geboden.
De MR zal een actieve rol spelen in het ophalen van aandachtspunten van ouders en leerkrachten. Als knelpunten gesignaleerd worden zal de MR meedenken bij het zoeken naar de beste oplossing.
De MR onderhoudt de verbinding met het actuele onderwijsdebat en de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs.
Visie:
De MR van de Frans ten Bosch heeft een stabiele, evenwichtige samenstelling, waardoor ervaring en kennis gebundeld en gewaarborgd blijven. Ouders en personeel vertegenwoordigd in de MR streven met het schoolbestuur een gezamenlijk doel na namelijk: het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs.
De MR ziet toe op het uitvoeren van voorgenomen beleid en denkt mee bij het vormen van nieuw beleid. Nieuw beleid wordt getoetst aan de belangen van de leerlingen, ouders en personeel (OP en OOP), de onderwijsvisie en de financiële gezondheid vanuit het oogpunt van continuïteit van de organisatie.
De MR communiceert open en transparant met de directie, ouders en leerkrachten. De MR is laagdrempelig bereikbaar en organiseert bijeenkomsten om behoeftes en aandachtspunten van de achterban te verzamelen.  
De MR is ingesteld door de overheid en heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen, fusies, schoolreglement en het beleid van een school. De MR adviseert over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.
De MR praat met de directeur over onder meer de begroting van de school. De MR krijgt jaarlijks de begroting en beleidsplannen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.
Leden:
Oudergeleding:
Sjoerd Kroon
Remon klein Tank
Susan Roerink               
Personeelsgeleding:
Ilona Krabben
Wendy Heutinck
Karen Wevers - Willemsen
De MR vergaderingen zijn openbaar, dit betekent dat u als ouder hierbij mag aansluiten. De agenda van deze vergaderingen wordt binnen het ouderportaal geplaatst.
Voor vragen, knelpunten of thema’s die aandacht nodig hebben kunt u één van de leden van de MR direct benaderen of mailen naar: mr.franstenbosch@paraatscholen.nl
De vergaderdata voor het schooljaar 2020-2021 zijn als volgt:
 • maandag 28 september 2020 (start om 17:30 uur)
 • woensdag 18 november 2020 (start om 19:30 uur)
 • dinsdag 19 januari 2021 (start om 19:30 uur)
 • donderdag 8 april 2021 (start om 19:30 uur)
 • woensdag 21 april 2021 (klankbordavond met ouders)
 • dinsdag 15 juni 2021 (start om 19:30 uur)
Jaarlijks wordt er een klankbordavond voor ouders georganiseerd. Tijdens deze avond gaan we samen in gesprek over allerlei onderwerpen.
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€30,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
 
Zie informatie over de ouderraad.
 
  
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
De kosten voor de extra activiteiten van groep acht leerlingen bedragen € 80,- extra per leerling (vrijwillige bijdrage).
Extra informatie over ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage:
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt ieder jaar € 30,00 per kind. Voor kinderen die na 1 januari starten, bedraagt de ouderbijdrage eenmalig € 15,00.  
U ontvangt bij inschrijven op school een machtiging van de oudervereniging. Deze kunt u invullen en retourneren via de leerkracht (de machtiging geldt voor de ingeschreven leerling). De begeleidende brief zal u over de besteding van dit bedrag verder informeren.
De automatische incasso vindt in twee termijnen plaats, begin oktober en april. U krijgt binnen het ouderportaal tijdig een aankondiging van deze afschrijving. Als oudervereniging hebben wij ervoor gekozen om gebruik te maken van de mogelijkheid tot automatisch incasso. Dit scheelt u en de oudervereniging veel werk. Het betekent niet dat u de controle over uw eigen rekening verliest, want u kunt tot 56 kalenderdagen na incasso uw bank vragen om terugboeking van het geïncasseerde bedrag. Indien uw kind de Frans ten Boschschool verlaat, stopt de incasso automatisch.
Kindregeling Sociale Dienst Oost Achterhoek:
Wanneer uw financiële middelen niet toereikend zijn om uw kind(eren) mee te laten doen aan bepaalde activiteiten kunt u hiervoor een beroep doen op de kindregeling van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt is het mogelijk om per kind tot 18 jaar een vergoeding te krijgen voor bijvoorbeeld een schoolreisje, sportactiviteiten, bezoek aan het theater of muziekles. Daarnaast gaat het ook om een tegemoetkoming voor schoolkosten, zwemles of een huiswerkcomputer. Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk kunnen voor de kindregeling in aanmerking komen. Voor meer informatie klik hier.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Soms doen er op school situaties voor waardoor iets beschadigd raakt. Denk hierbij aan beschadigde brillen, tanden en/of kleren. De school is hiervoor niet verzekerd. Wel heeft het schoolbestuur de leerkrachten verzekerd tegen ongevallen. 
Wanneer ouders aansprakelijk worden gesteld tijdens een activiteit die zij begeleiden of leerlingen vervoeren dekt de verzekering de schade aan anderen.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
 • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
 • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
De Frans ten Boschschool werkt met een ouderportaal.
Een ouder kan (bij voorkeur vóór acht uur 's ochtends) een absentiemelding indienen middels de ‘Absentiemodule’. Hij of zij selecteert vervolgens een datum ,een dagdeel en een tijd. Tenslotte kan een ouder nog aangeven met welke reden een absentiemelding wordt ingediend.
Wanneer een ouder dit vervolgens opslaat, krijgt de leerkracht een notificatie. Hij of zij kan vervolgens een absentiemelding goed- of afkeuren. Hiervan krijgt de ouder bericht.
Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch leerlingen ziek te melden via (0544)372326.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
De Frans ten Boschschool werkt met een ouderportaal.
Een ouder kan een verlofaanvraag indienen middels de ‘Absentiemodule’. Hij of zij selecteert vervolgens een datum , een dagdeel en een tijd.
Wij vragen u als ouder om een geldige verlofreden op te geven zodat de aanvraag kan worden goedgekeurd. Wanneer een ouder dit vervolgens opslaat, krijgt de directie een notificatie. De directeur kan vervolgens een verlofaanvraag goed- of afkeuren. Hiervan krijgt u als ouder bericht.
Hoe handelt school bij verzuim van leerlingen en welke rol heeft de leerplichtambtenaar:
Wanneer de directie ongeoorloofd verzuim constateert zal er zo spoedig mogelijk een gesprek met ouders gepland worden om samen te zoeken naar oplossingen. Ook zal in een vroegtijdig stadium de leerplichtambtenaar betrokken worden. Door deze vroegtijdige samenwerking kunnen we gezamenlijk zoeken naar oplossingen. 
Leerplichtambtenaren handhaven niet alleen de Leerplichtwet, maar hebben vooral een belangrijke begeleidingstaak. Zij zijn het grootste deel van de tijd bezig een oplossing te vinden voor problemen die de schoolloopbaan van een leerling in gevaar brengen. Samenwerking met de school is hierbij essentieel.
Na een melding, stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in en maakt hij een analyse van de problematiek. Vervolgens onderneemt hij actie. De leerplichtambtenaar voert bijvoorbeeld een gesprek met de leerling en zijn ouders, verstuurt een waarschuwingsbrief, geeft kortdurend ondersteuning of verwijst de leerling/ouders naar jeugdhulp. Soms zijn leerplichtambtenaren genoodzaakt de officier van justitie in te schakelen. Er wordt een proces verbaal opgemaakt als de ouders/leerling (ouder dan 12 jaar) niet meewerken aan een oplossing.