Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Namelijk:
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Piramide
 
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
De voorschool biedt peuters (2 ½ – 4 jaar) de gelegenheid om zich al spelend optimaal te ontwikkelen, zodat zij een goede basis krijgen om aan de basisschool te beginnen. Op de voorschool wordt veel aandacht besteed aan alle ontwikkelingsgebieden, waarvan de taalontwikkeling een belangrijk onderdeel is. Er wordt aandacht besteed aan het opgroeien in de Nederlandse samenleving en de verschillende culturele achtergronden in de groep. Op de voorschool wordt, net als in de kleuterklassen, gewerkt met de methode Piramide. Deze methodiek sluit aan op die van Achtsprong. Dit zorgt voor een zo optimaal mogelijke voorbereiding op het onderwijs in de kleutergroepen en een doorlopende, ononderbroken leerlijn. 
Achtsprong heeft een samenwerking met de VVE locatie Hoky Poky van Swazoom. Hoky Poky zit in het gebouw van Achtsprong.