Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
De Boogerd heeft veel aandacht voor opbrengstgericht werken. Dit is een initiatief van de overheid om onder meer de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs te verbeteren. Kwaliteitsverbetering is mogelijk door het volgen van de ontwikkeling van leerlingen op leerling-, groeps- en schoolniveau. Met het systematisch volgen van onze leerlingen in een zorgstappenplan en door het leerstofaanbod af te stemmen op de behoefte van de leerlingen, zijn we in staat de leerling optimaal te begeleiden in zijn ontwikkeling.
Concreet betekent dit, dat we zorgen voor een samenhangende onderwijsstructuur:
Groepsplan: In het groepsplan leggen we in drie instructieniveaus (intensief, basis en top) vast welke (begeleide) instructies het kind op het gebied van rekenen, lezen, taal, spelling en begrijpend lezen nodig heeft. De groepsindeling is gebaseerd op behaalde resultaten op de onafhankelijke Cito-toetsen en de observaties van de leerkracht (methodegebonden toetsen, het werk van de leerling en de taakwerkhouding van de leerling op dat specifieke vakgebied). Het onderwijsaanbod van leerlingen die een meer specifieke begeleiding nodig hebben, wordt vastgelegd in het groepsplan.
Weektaak:  Het aanbod op de weektaak is gebaseerd op de instructieniveaus per vak. De leerling werkt aan het onderwijsaanbod waar het op basis van zijn resultaten behoefte aan heeft. Uitgangspunten van het aanbod zijn de leerdoelen per vak per jaar. De leerkracht weet precies wat de leerling aan het einde van een schooljaar moet weten en kan daar gericht met de leerling samen naar toe werken.
Daarnaast gaan we de komende vier jaren (2019 - 2023) aan de volgende doelen werken:
Wij willen de basisvakken taalvaardigheid, lezen en rekenen in de ochtenden groepsdoorbroken gaan aanbieden, in niveaugroepen. Van groep 3 t/m 8  worden op dezelfde tijden dezelfde vakken aangeboden, passend bij ieders niveau. Hiervoor is het belangrijk dat we optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van onze grote lokalen en ruime verbindingsdeuren.
Wij willen de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, maatschappij & burgerschap, cultuur en religie) vakoverstijgend en in thema’s aanbieden. Via deze thema’s willen we de leerlingen 21e -eeuwse vaardigheden aanleren, o.a. door onderzoekend en ontwerpend leren. We willen hierbij een doordachte methode gebruiken, zodat we aan alle leerlijnen voldoen. Ook willen we bij de thema’s regelmatig uitstapjes maken, zodat de leerlingen veel in het echt zien, voelen, horen, ruiken en proeven. In de Vastentijd verdiepen onze leerlingen zich in een land/project. Meerdere keren per jaar gaan onze leerlingen langs bij maatschappelijke organisaties in ons dorp.
We willen onze leerlingen met hoofd, hart en handen laten leren door wekelijks een uur Atelier aan te bieden. Ook dit doen we groepsdoorbroken. Tijdens de Ateliers bieden we verschillende technieken, materialen en lessen aan, zoals mindfulness, dans, schilderen, koken en houtbewerken. Leerlingen leren op deze manier hun talenten en interesses ontdekken.
Wij willen de leerlingen goed leren plannen en bewuste keuzes te maken, door een doordacht systeem van dag- en weektaken te kiezen en te implementeren, met een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. In deze dag- en weektaken zitten onze leerdoelen verwerkt, maar ook persoonlijke leerdoelen die door de leerlingen zelf gesteld zijn. Deze doelen vloeien voort uit kindgesprekken, observaties, voortoetsen en toetsresultaten.
Wij willen dat onze leerlingen digitaal geletterd zijn. Dit houdt in dat ze behalve “knopvaardig” ook mediawijs zijn, informatie kunnen opzoeken, beoordelen en verwerken en computational thinking skills beheersen. Daarom willen we een leerlijn implementeren waarin al deze vaardigheden aan bod komen. We willen deze vaardigheden inzetten bij de basisvakken, het thematisch werken en de Ateliers.
Wij willen onderzoeken hoe we op een goede manier het meer- en hoogbegaafdenprogramma gaan inzetten.
Bewegend leren willen we meer gaan toepassen. Bewegen bevordert het leren, de gezondheid en de motivatie. We willen daarom een manier van werken ontwikkelen, waarbij de leerlingen regelmatig voor, tijdens en na een les kunnen bewegen.
In ons schoolondernemingsplan staat verder uitgewerkt hoe we deze doelen willen behalen en welke acties in welk schooljaar hieraan zijn gekoppeld.
In de bijlage vindt u meer informatie over Passend Onderwijs.
Passend Onderwijs heeft als doel dat ieder kind een plek krijgt op een school die past bij de kwaliteiten en de mogelijkheden van het kind. Ook als hij of zij extra ondersteuning nodig heeft. Om dit te realiseren, eventueel met wat extra ondersteuning, werken basisscholen in de regio samen in een samenwerkingsverband. In deze regio is dat Profi Pendi. Profi Pendi is het samenwerkingsverband voor het basisonderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfherenlanden.