Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
We werken met drie groepen: de onderbouw met groep 1-2-3, de middenbouw met groep 4-5-6 en de bovenbouw met groep 7-8.
De groepen zijn niet groot, waardoor er voor de leerkracht voldoende tijd is voor het geven van individuele aandacht en effectieve groepsinstructies.
Begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen
Wij vinden het belangrijk dat ook de (hoog)begaafde leerling het onderwijs krijgt dat bij zijn of haar behoefte past.
Net als andere leerlingen hebben ze de ervaring nodig dat ze hun schouders ergens onder moeten zetten, dat ze fouten mogen maken, dat frustratie erbij hoort en dat doorzetten dan helpt. Als de leerstof te gemakkelijk blijft, doet een leerling deze ervaring niet op.
We hebben binnen Fectio afspraken gemaakt om deze leerling op maat te kunnen begeleiden. We onderscheiden daartoe drie niveaus, die elkaar als treden opvolgen. Bij elk niveau neemt de hoeveelheid basisstof af en de verdieping toe. In deze folder leest u meer over ons Toptalent-beleid.
Elke school heeft een aanvulling gemaakt op dit beleid, specifiek voor de eigen school. Deze invulling vindt u op de website van elke school.
Ook is op elke school een leerkracht opgeleid als Talentcoach. Voor vragen over Toptalent kunt u bij hen terecht.
Bovenschools organiseren we een Virtuele Klas, waarvan een filmpje kunt vinden op de website van Fectio.
Een folder over de begeleiding van deze meer- en hoogbegaafde leerlingen vindt u in de bijlage.
Sponsoring
Het bestuur stelt voor ieder kalenderjaar een taakstellende begroting vast waarmee de directie kan werken. Ten aanzien van sponsorbeleid volgt de school de richtlijnen van het afgesloten Convenant dat door de minister van O & W is afgesloten met meerdere organisaties. Het betreft de volgende richtlijnen:
-  Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten van onze school
-  Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de kinderen
-  Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen
-  Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid, de onafhankelijkheid en de continuïteit van ons onderwijs en daarbij betrokkenen in gevaar brengen
-  Een individuele ouder/verzorger kan, indien niet akkoord met de aan de sponsoringverbonden wederprestatie, een klacht indienen bij de Algemene Klachtencommissie waarbij de school is aangesloten
-  Klachten die betrekking hebben op de concrete inhoud van reclame-uitingen kunnen worden ingediend bij de Landelijke Reclame Code Commissie.
Onze school wordt niet gesponsord door bedrijven met een winstoogmerk.
Vervoer per auto
Voor bepaalde uitstapjes wordt u soms gevraagd te rijden.
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade tijdens dit vervoer. Wel heeft de school een ongevallenverzekering afgesloten, waardoor een inzittendenverzekering niet noodzakelijk is. Het aantal standaard veiligheidsgordels in de auto bepaalt het aantal leerlingen dat mag worden vervoerd. Een driepuntsgordel mag niet als heupgordel worden gebruikt. Alle kinderen kleiner dan 1,35 meter moeten op de achterbank.Indien een (pleeg-)ouder eigen kinderen vervoert, geldt aanvullend het volgende: eigen kinderen kleiner dan 1,35 meter met een maximum gewicht van 36 kg moeten zowel voorin als achterin gebruik maken van een geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel (kinderzitje of zitting-verhoger voorzien van keuringslabel ECE 44/03 of 44/04).
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Bij verlof of ziekte van een leerkracht doen we een beroep op onze invalpool.
Als er niemand vanuit deze pool beschikbaar is proberen we eerst een collega te vinden die de groep kan overnemen.
Als dit niet lukt verdelen we de leerlingen over de andere groepen.
In het uiterste geval vragen we ouders hun kind thuis te houden. 
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?