Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Er zijn voor alle vakgebieden vakcoördinatoren aangesteld binnen de Dolfijn die de opbrengsten en werkwijze en doorgaande lijn bewaken en analyseren. De analyses worden besproken in de bouwvergadering en vormen de basis van het beleidsplan ( werkafspraken) voor dat vakgebied. In het jaarplan beschrijft de vakcoördinator de doelen voor het komend cursusjaar t.a.v. het specifieke vakgebied en aan het aan van het jaar wordt in het jaarverslag geëvalueerd of het doel is behaald.
De vakcoördinator legt ook per jaar minimaal 1  groepsbezoek af om zo de doorgaande lijn van bijv. het didactisch handelen voor hun specifieke vakgebied in beeld te krijgen.
De bouwcoördnatoren leggen 2 groepsbezoeken af per cursusjaar om m.n. de kwaliteit van het lesgeven en de doorgaande lijn goed in beeld te houden.
Voor de vakgebieden Rekenen, Taal, Spelling en Begrijpend Lezen en woordenschat nemen wij de Cito toetsen af. Twee keer per jaar analyseren de groepsleerkrachten de opbrengsten en presteren deze aan hun parallelcollega's. Deze kunnen dan vragen stellen en tips geven en dan worden de ambities bepaald. Vanaf 2017-2018 zal dit allemaal met Leeruniek gebeuren. Deze groepsoverzichten en groepsplannen worden ook in Leeruniek gezet. Na iedere toetsanalyse ( Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen en Taal) wordt waar nodig onderwijsbehoeften van individuele leerlingen bij de leerlingen geformuleerd. Dan start het nieuwe proces weer aan de hand van de nieuwe onderwijsbehoeften en ambities.(dit cyclische proces blijft zich herhalen)
De afspraken t.a.v. de leerstof staat in "Teams" bij leerstofafspraken.
Vakcoördinatoren c.q. leerkrachten geven ruim van te voren welke scholing zij zouden willen gaan volgen. Het MT bekijkt of deze studies passen binnen het scholingsplan.
In het schoolplan 2016-2020 is aangeven waar wij de komende naar toe willen met de beide Kindcentra. Vanzelfsprekend zullen wij anticiperen op tussentijdse nieuwe ontwikkelingen. ( het strategisch beleidsplan van OZHW is leidend voor alle scholen van OZHW)