Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
De tussenresultaten worden geregistreerd in Snappet, Parnassys (methode en niet-methodegebonden toetsen van CITO) en Leerlijnen van Parnassys (voor de groepen 1 en 2). Parnassys is vanaf groep 3 gekoppeld aan Leeruniek. Wij analyseren deze tussen-opbrengsten voortdurend. Wij passen ons onderwijs aan op de onderwijsbehoefte van de individuele kinderen. Vanwege de effectiviteit en werkbaarheid clusteren wij kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften en niveaus. Dit wordt nauwkeurig omschreven in Leeruniek. Leeruniek is instrument dat wordt gebruikt om alle geanalyseerde data om te zetten naar handelen van de docenten. Er wordt gekeken naar het leerrendement van iedere leerling en dit wordt afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De eindtoets basisonderwijs laat zien of het rendementvan kinderen en leerkrachten voldoende is geweest. ( zie eindtoets)