Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Wij gebruiken van de groepen 1 t/m 8 de Kanjertraining. Dit programma wordt structureel en preventief ingezet. Alle groepsleerkrachten zijn gecertificeerd om met de Kanjertraining te werken. Wij houden vanzelfsprekend conform de Kanjertraining procedure Opfris-teamscholingscursussen.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Enquetetool van Vensters

Toelichting van de school
Wij noteren gebeurtenissen m.b.t. de bedreiging van sociale fysieke veiligheid en de gesprekken n.a.v. die gebeurtenissen in het leerlingvolgsysteem. Wij vullen 2x per jaar het sociaal emotionele volgsysteem "ZIen "in en eens in de 2 jaar leerlingen- ouder en leerkrachtentevredenheid van Vensters Alles wordt geanalyseerd , besproken en in het gremium waar het thuis hoort. Daarna kunnen er acties op worden ingezet. Ieder jaar nemen wij een tevredenheidspeiling af onder ouders en kinderen
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Simone Althof (Simone.althof@ozhw.nl)
Mevr. Althof (simone.althof@ozhw.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?