Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
In ons kwaliteitszorgsysteem gaan we uit van een positieve insteek: “hoe werken we aan een steeds hogere standaard voor de kwaliteit van de school”?
Het beleid van onze school is gericht op onderwijs aan kinderen met verschillende onderwijsbehoeftes. We willen zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen kinderen. Elk kind is uniek en heeft dus ook unieke onderwijsvragen, waar we rekening mee houden. Ons onderwijs is zo veel mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. De uitgangspunten van adaptief onderwijs staan daarbij centraal; behoefte aan relatie, competentie en autonomie.
Het kwaliteitsbeleid binnen de Archipelscholen is gericht op het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs; het verbeteren van de vaardigheden van de leerkracht en het scheppen van randvoorwaarden zodat de verbetering van de vaardigheden van de leerkracht daadwerkelijk gestalte krijgt en ten dienste staat van het leren van de leerlingen. Een middel om hieraan te voldoen is het volgen van nascholing.
Het afgelopen schooljaar is er via teamscholing veel aandacht besteed aan het Expliciete Directe Instructiemodel: een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen. Dit zorgt voor betere leerprestaties bij alle leerlingen, waarbij de leerkracht de sleutel is tot succes. De implementatie hiervan zal in het schooljaar 2020-2021 verder vorm krijgen. Ook de implementatie van de recent aangeschafte nieuwe methodes zal komend schooljaar hoog geprioriteerd zijn. Het is van waarde om hierbij als team te leren van en met elkaar zodat een doorlopende lijn gewaarborgd kan worden. 
"Ieder talent blijft tellen"... Ieder kind is anders en steeds weer staat het kind centraal. Op De Lichtboei spelen we daar op in en kunnen we, door de kleine groepen, onderwijs op maat bieden. Wij bieden passend onderwijs waarbij we opbrengstgericht werken en met behulp van onze onderwijsmethoden het optimale uit uw kind kunnen halen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Middels het leerlingvolgsysteem bewaken we de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. De resultaten worden twee keer per jaar met u besproken. 
Kinderen die een achterstand hebben of die zich heel snel ontwikkelen krijgen daarvoor speciale aandacht en leerstof. De Intern Begeleider bewaakt het leerlingvolgsysteem en schakelt eventueel hulp in van externen om aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen tegemoet te kunnen komen. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met ouders. 
Kwaliteitszorg is voor ons ook het meten van de tevredenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. Dit doen we eens in de twee jaar. Aan de uitkomsten van deze onderzoeken wordt veel waarde gehecht. De uitkomsten worden niet alleen met het team besproken maar ook met de MR en de Bestuurder van Archipel Scholen. Waar nodig, ondernemen we actie.