Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Om de kinderen te kunnen volgen in hun ontwikkeling gebruiken de leerkrachten diverse observatieformulieren en toetsen. We maken hierin onderscheid tussen methodetoetsen (over dat wat in de klas aan bod is geweest) en methode onafhankelijke toetsen (CITO). De resultaten hiervan worden digitaal vastgelegd waardoor er een totaalbeeld van de ontwikkeling ontstaat. Vervolgens worden de resultaten samen met de Intern Begeleider bekeken en besproken. Deze resultaten zullen hun uitwerking krijgen in de eerstvolgende groepsplannen en wanneer nodig in individuele plannen voor de kinderen. Kinderen, die belemmeringen ondervinden of juist extra uitdaging nodig hebben, worden op deze wijze vroegtijdig gesignaleerd waardoor we snel hulp kunnen bieden. Wij beschikken op school over voldoende remediërende en uitdagende methoden en materialen om, wanneer nodig, direct in te zetten. 
Als de onderwijsbehoeften van de leerling daartoe aanleiding geven, kan er ook een individueel handelingsplan worden opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. Soms is het ook nodig om advies aan deskundigen te vragen. Dit kan betekenen dat het kind extra ondersteuning krijgt binnen of buiten de klas. Het kan ook voorkomen dat het kind met andere materialen in de klas gaat werken of dat de leerstof wordt aangepast aan het niveau van de leerling. In eerste instantie zal deze hulp zoveel mogelijk binnen de klas plaatsvinden. Het kan ook voorkomen dat een kind voor een bepaald vak met een andere klas mee doet. U wordt als ouder, middels extra overlegmomenten met de leerkracht en de Intern Begeleider, nauw bij dit proces betrokken. 
Tot slot bespreekt de intern begeleider de resultaten van alle toetsen in alle groepen met de directeur en past indien nodig de plannen voor kwaliteitszorg hierna aan.