Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
6 u 45 min
  
4 uur
  
4 u 15 min
  
4 uur
  
4 uur
  
4 uur
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 30 min
  
4 u 45 min
  
6 uur
  
6 uur
  
5 uur
  
5 uur
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
4 u 45 min
  
4 u 45 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
3 uur
  
3 uur
  
3 u 45 min
  
3 u 45 min
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 45 min
  
1 u 45 min
  
1 u 45 min
  
1 u 45 min
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
45 min
  
45 min
 
 
bredeontwikkelingsbevoerderende activiteiten
 
  
  
  
  
  
 
 
3 u 15 min
  
3 u 45 min
  
2 u 30 min
  
2 u 45 min
  
3 uur
  
3 uur
 
                    
Toelichting bij dit onderwerp
Op De Lichtboei wordt met moderne methodes gewerkt die voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Binnen de methodes wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde herhalings- en verdiepingsstof en het compenseren en dispenseren van de leerstof. Wij vinden het belangrijk dat de lesstof zo actueel en uitdagend mogelijk wordt aangeboden. De verwerking van de lesstof kan op verschillende manieren tot stand komen: individueel, in kleine groepjes en in grotere groepen, schriftelijk, mondeling, via het werken op de computer of het chromebook, creatief of middels kleine projecten.
Wij gebruiken de volgende methodes:
- Technisch lezen: groep 3: Veilig Leren Lezen, groep 4 tot en met 6: Estafette, groep 7 en 8: Leeslijn.
- Begrijpend lezen: vanaf groep 4: Estafette en/of Nieuwsbegrip. 
- Taal: vanaf groep 4: Taal actief (ook spelling en woordenschat). 
- Schrijven: groep 1/2 en groep 3 tot en met 6: Pennenstreken (blokschrift), groep 7 en 8: Mijn eigen handschrift. 
- Rekenen: Wereld in Getallen.
- Engels: Take it easy. 
- Wereldoriëntatie: groep 3/4 Huisje Boompje Beestje, groep 5 tot en met 8 Blink.
- Handvaardigheid: Handvaardigheid Moet je doen. 
- Tekenen: Tekenen Moet je doen. 
- Drama: Drama Moet je doen. 
- Muziek: Eigenwijs Digitaal
- Sociaal-emotionele ontwikkeling: Leefstijl 
- Studievaardigheden: Blits
- Verkeer: Methodes van Veilig Verkeer Nederland: Rondje Verkeer, Stap Vooruit, Op Voeten en Fietsen. 
Ieder schooljaar kiezen we culturele activiteiten uit het 'cultuurmenu' van Scoop, het Zeeuws Instituut voor Zorg, Welzijn en Cultuur. Het 'cultuurmenu' staat garant voor een aantal projecten en voorstellingen (toneel, dans, muziek, film). Ook doen wij ieder jaar mee aan Heel Veere Speelt, een muziekproject voor de leerlingen van groep 5 en 6. En, iedere groep brengt iedere maand een bezoek aan de Bibliobus (de Colombus) om boeken uit te kiezen die gelezen kunnen worden in de klas. 
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
lezen
 
  
 
 
3 uur
  
3 uur
 
 
taal
 
  
 
 
3 u 30 min
  
3 u 30 min
 
 
rekenen
 
  
 
 
2 u 30 min
  
2 u 30 min
 
 
Engels
 
  
 
 
30 min
  
30 min
 
        
Toelichting bij dit onderwerp
Onze kleutergroep is samengesteld uit 4, 5 en 6 jarigen. We noemen dit een heterogene groep. Door deze samenstelling leren de kleuters veel van elkaar (sociale vorming). De aanpak in de kleutergroep verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van het lokaal en de manier van werken is anders. Het werken in de kleutergroep gebeurt vanuit de kring. De schooldag begint in de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het plein. Er is veel aandacht voor structuur en regelmaat.
Met de methode Schatkist komen alle vakgebieden aan bod:
Taal > spreken en luisteren, woordenschat, verhaal oriëntatie en -begrip, taalbewustzijn en fonologische vaardigheden, oriëntatie op lezen en schrijven
Rekenen > getalbegrip, meten, meetkunde
Sociaal-/emotionele ontwikkeling > zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling zelfstandigheid, sociaal gedrag en ontwikkeling van sociale vaardigheid, werkhouding en concentratie
Motoriek > basiskwaliteiten, fijne motoriek, schrijfhouding, grove motoriek, gezonde leefstijl
Kunstzinnige vorming > beschouwen en reflecteren, beeldende-/muzikale-/ dramatische vorming, dans
Wetenschap en technologie > houding, vaardigheden en denkwijzen
Oriëntatie op jezelf en de wereld > burgerschapsvorming, levende natuur, natuurkundige verschijnselen, aarde en ruimte, ruimte, tijd
Op De Lichtboei willen we kleuters spelenderwijs de wereld om zich heen leren begrijpen door onderzoekend en ontwerpend te leren. Met doelgerichte thema’s, spelactiviteiten en het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, probleemoplossend denken en samenwerkend leren. 
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Speellokaal
Lokaal bestemd voor buitenschoolse opvang, verzorgd door Kinderopvang Walcheren.
Schooltuin.
Invalidetoilet.
Toelichting bij dit onderwerp
Voor de gymlessen wordt gebruik gemaakt van gymzaal De Bellink in het dorp.