Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
In de Wet Veiligheid op school (2015) staat de zorgplicht van de school centraal. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Scholen zorgen voor sociale veiligheid en spannen zich in om om pesten tegen te gaan. Op De Lichtboei vinden wij sociale veiligheid op school een belangrijke voorwaarde voor een goed leer- en werkklimaat en geven we sociale veiligheid vorm in het dagelijks handelen en denken van iedereen in de school.
Anti Pest Coördinator: Elke school heeft de verantwoordelijkheid om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te bevorderen. Daarbij is er één persoon als aanspreekpunt voor kinderen en ouders, bij ons op school is dat Karen Starrenburg. Wanneer er sprake is van pestgedrag, is de eerste stap om er met de groepsleerkracht over te gaan praten. De leerkracht kan vervolgens de hulp inschakelen van de anti-pestcoördinator. Ook kinderen en ouders kunnen dat doen. De anti-pestcoördinator zal (wanneer nodig) in gesprek gaan met de volgende partijen: het gepeste kind, de pester, de leerkracht, de ouders en de klas.
Vertrouwenspersoon: Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. Ina Hamelink is de vertrouwenspersoon bij ons op school. Zij luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de directie en/of de externe vertrouwenspersoon. Probeer ‘klachten’ altijd eerst te bespreken en op te lossen met de eigen leerkracht alvorens de vertrouwenspersoon te benaderen.
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Wij vinden het belangrijk dat onze school een veilige ontmoetingsplaats is voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten. We proberen dat onder andere te bereiken door pesten te voorkomen (preventie) en wanneer het toch gebeurt duidelijk stelling te nemen om dit gedrag te bestrijden. Regelmatig komt het onderwerp ‘pesten’ gedurende het hele schooljaar in alle groepen aan bod.
Om ervoor te zorgen dat ieder kind zich prettig en veilig voelt op school, stelt iedere groep aan het begin van het nieuwe schooljaar klassenregels en een ‘Pestcontract’ op. Hierin worden de regels vastgelegd, die de kinderen met elkaar hebben afgesproken.  Deze regels hebben veel te maken met sociale vaardigheden en sociale weerbaarheid. Het aanleren en oefenen van sociaal-emotionele vaardigheden neemt daarom binnen de lessen een belangrijke plaats in. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en ongewenst gedrag te voorkomen. Ook voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden als luisteren, samen delen, weten waar je goed in bent, ruzies oplossen, zelfvertrouwen, voor jezelf opkomen, doordachte beslissingen nemen, je gevoelens uiten, van je fouten leren onmisbaar. De methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling ‘Kwink’ sluit prima aan bij deze belangrijke onderwerpen en wordt dan ook in alle groepen gebruikt.
Tevens starten we het schooljaar met de methode "Goed van Start", welke zorgt voor een positief en veilig klimaat, waarin alle leerlingen geaccepteerd worden en groeien in hun sociale vaardigheden. Met als doel om problemen te voorkomen door duidelijk te zijn over regels en routines. De inbreng van leerlingen, bijvoorbeeld via klassenvergaderingen, is hierbij van groot belang. Tevens kunnen de leerkrachten, middels doelgericht leerkrachtgedrag en de inzet van toonzetters en energizers, actief bijdragen aan het vormen van een positief groepsklimaat.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid niet via een Vensters vragenlijst maar anders, namelijk: KIJK, ZIEN, Sociogram, Tevredenheidsvragenlijst

Toelichting van de school
Wij maken gebruik van KIJK en ZIEN om de sociale veiligheid en het welzijn van kinderen te monitoren.
Kijk wordt gebruikt in de groepen 1 en 2.
Twee keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen de vragenlijsten van ZIEN in. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen de vragenlijsten ook zelf in. 
Een keer per jaar wordt de tevredenheid van de leerlingen van groep 5 tot en met 8 onderzocht middels een via Google-formulieren opgestelde vragenlijst. 
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Karen Starrenburg (karenstarrenburg@archipelscholen.nl)
Mevr. Ina Hamelink (inahamelink@archipelscholen.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?