Schoolklimaat en veiligheid
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Toelichting van de school
In de Wet Veiligheid op school (2015) staat de zorgplicht van de school centraal. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Scholen zorgen voor sociale veiligheid en spannen zich in om om pesten tegen te gaan. Op De Lichtboei vinden wij sociale veiligheid op school een belangrijke voorwaarde voor een goed leer- en werkklimaat en geven we sociale veiligheid vorm in het dagelijks handelen en denken van iedereen in de school.
Anti Pest Coördinator: Elke school heeft de verantwoordelijkheid om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te bevorderen. Daarbij is er één persoon als aanspreekpunt voor kinderen en ouders, bij ons op school is dat Karen Starrenburg. Wanneer er sprake is van pestgedrag, is de eerste stap om er met de groepsleerkracht over te gaan praten. De leerkracht kan vervolgens de hulp inschakelen van de anti-pestcoördinator. Ook kinderen en ouders kunnen dat doen. De anti-pestcoördinator zal (wanneer nodig) in gesprek gaan met de volgende partijen: het gepeste kind, de pester, de leerkracht, de ouders en de klas.
Vertrouwenspersoon: Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. Ina Hamelink is de vertrouwenspersoon bij ons op school. Zij luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de directie en/of de externe vertrouwenspersoon. Probeer ‘klachten’ altijd eerst te bespreken en op te lossen met de eigen leerkracht alvorens de vertrouwenspersoon te benaderen.