Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Beleidsplan
In het beleidsplan verwoordt het bestuur van Archipel zijn missie en visie op de toekomst van het openbaar onderwijs Walcheren. Bij de visie worden succesbepalende factoren aangegeven en tenslotte wordt vermeld op grond van welke managementfilosofie de gehele organisatie wordt geleid.
Kwaliteitszorg
Het beleid is gericht op het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs; het verbeteren van de vaardigheden van de leerkracht en het scheppen van randvoorwaarden zodat de verbetering van de vaardigheden van de leerkracht daadwerkelijk gestalte krijgt.
Waar denken we dan aan?
De scholen werken aan kindgericht onderwijs ( = adaptief onderwijs ).
De scholen hanteren een personeelsbeleid.
De scholen zijn lerende organisaties en stellen zich de volgende vragen:
Doet de school de goede dingen?
Doet de school de dingen goed?
Hoe weet de school dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doet de school met die wetenschap?
De verantwoordelijkheid voor kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg ligt in de allereerste plaats bij de school zelf. De school moet de beschikking hebben over een eigen beoordelingssysteem zelfevaluatie. De school moet ervoor zorgen dat alle kwaliteitsaspecten aan de orde komen, de evaluatie betrouwbaar is en dat haar doelstellingen ambitieus genoeg zijn.
De zorg voor kwaliteit neemt een centrale plaats in binnen het toezicht van de inspectie van het onderwijs. Er wordt gelet op de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de kwaliteit van de toetsing waarmee de resultaten in de school worden vastgelegd. De school moet systematisch de kwaliteit van het onderwijs bewaken en maatregelen nemen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren.
Bij het bewaken van de kwaliteit hoort ook het bevragen van ouders en leerlingen. In de vorm van een tevredenheidonderzoek (Oudervragenlijst en Leerlingenvragenlijst) wordt daar gelegenheid voor geboden. Dat wordt éénmaal in de vier jaar gelijktijdig gedaan op alle Archipelscholen. De uitslag wordt op school besproken in schoolteam en medezeggenschapsraad. Via nieuwsbrieven en website worden ouders geïnformeerd over de mate van tevredenheid.
Analyse
Het is een kunst een juiste en verantwoorde keuze te maken. Welke vernieuwing /  verandering past in onze visie en willen we graag omzetten en verheffen tot schoolbeleid? De school is bezig met het planmatig werken aan de kwaliteit van het onderwijs.De kwaliteit van de school, het onderwijs en de organisatie, kun je o.a. meten door te werken met kwaliteitskaarten. De kwaliteitskaarten meten de kwaliteit op 24 domeinen, zoals pedagogisch handelen, leertijd, leeropbrengsten, externe contacten en zorg/begeleiding. Het resultaat (de opbrengst) van een kwaliteitskaart biedt onze school informatie over de school. Hoe goed doen we het? Waar moeten we aan werken? Welke koers moeten we varen? Vanuit deze gegevens wordt het activiteitenplan voor elk cursusjaar samengesteld. Verantwoording:De schoolleiding legt jaarlijks aan ouders en belanghebbenden verantwoording af over de bereikte resultaten en over de ontwikkelingsplannen van de school. Dit gebeurt door plaatsing van het jaarverslag en de opbrengsten op de website van de school in de periode van 1 oktober tot 1 november.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: