Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Wij hanteren op onze school het SAMENWERKINGSVERBAND KIND OP EEN-stappenplan voor hulp aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn met ontwikkelingsachterstand of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Als de leerkracht problemen signaleert bij een kind in zijn of haar groep, dan kan de hulp voor dat kind via een aantal stappen gerealiseerd worden.
Stap1: De groepsleerkracht gaat zelf aan de slag en zoekt op een deskundige wijze een oplossing voor het probleem. Hierbij wordt vaak de hulp van collega's ingeroepen.
Stap 2: Als de oplossing niet gevonden wordt of de geboden hulp is onvoldoende, dan zal de groepsleerkracht het probleem bespreken met de intern begeleider.
Stap 3: Dit overleg kan er toe leiden dat meer gegevens over het probleem verzameld moeten worden. De intern begeleider zal op grond hiervan samen met de leerkracht een handelingsplan opstellen om het probleem aan te pakken. Dit handelingsplan zal besproken worden met de ouders/verzorgers. 
Stap 4: Het kind krijgt nu de hulp die hij of zij nodig heeft. Dit kan zowel binnen de klas als buiten de klas plaatsvinden. Veelal buiten de groep wordt het kind begeleid door de remedial teacher, een leerkracht die gespecialiseerd is in het begeleiden van kinderen met ontwikkelingsproblemen.
Stap 5: Blijkt na een vastgestelde periode dat de aanpak volgens het handelingsplan onvoldoende effect heeft, dan volgt opnieuw een bespreking. Nu kan overwogen worden of hulp van een externe instantie, zoals het RPCZ, nodig is.
Stap 6: Wanneer de keuze is gemaakt voor het inschakelen van een externe instantie, dan worden opnieuw gegevens verzameld en eventueel onderzoek verricht door bijvoorbeeld het RPCZ om de specifieke problemen duidelijk in kaart te brengen. Hierna wordt opnieuw een handelingsplan opgesteld voor het probleem. Ouders/verzorgers zullen in een vroeg stadium geïnformeerd worden indien er zorgen zijn betreffende de ontwikkeling van hun kind. Wanneer kinderen achterblijven in ontwikkeling, kan soms besloten worden om een kind een jaar extra basisonderwijs te geven. In dat geval wordt per kind bekeken voor welke onderdelen een specifiek programma moet worden opgesteld en met welke onderdelen het kind met de groep mee kan doen. Kinderen blijven alleen een extra jaar in een groep, als er daadwerkelijk leerwinst verwacht wordt. Dit besluit wordt altijd genomen in overleg met de intern begeleider en de ouders. Ook kan het zijn dat kinderen zo ver vóór lopen in ontwikkeling dat ook zij een afwijkend leerprogramma volgen op één of meer leerstofgebieden, zodat tegemoet gekomen wordt aan de snellere ontwikkeling.  
Soms heeft extra hulp niet het gewenste resultaat. Er blijft in dat geval gezocht worden naar andere oplossingen. Een van de mogelijkheden is verwijzing naar een speciale basisschool (SBO). Deze scholen zijn gespecialiseerd in hulp aan kinderen die moeilijkheden ondervinden in hun ontwikkeling. De klassen zijn er klein, er zijn veel ondersteunende diensten (psycholoog, maatschappelijke werk, logopedist, etc.) en de leerkrachten hebben naast hun opleiding als onderwijsgevende een speciale opleiding.