Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Wij hechten als school veel waarde aan orde, regelmaat, structuur, veiligheid, normen en waarden. In het kader hiervan hebben we ook een aantal schoolregels,  regels voor in de groep en regels voor in en rondom het gebouw opgesteld.Deze regels worden met de kinderen bij aanvang van het schooljaar besproken en regelmatig herhaald.
De sociale veiligheid wordt vanuit twee pijlers opgebouwd:
1. Preventief handelen (voorkomen)
2. Curatief handelen (oplossen)
Het preventief handelen wordt vormgegeven volgens de richtlijnen van 'Teach Like A Champion' en 'Goed van start'.
De nadruk ligt hierbij aan het sturing geven aan het proces van groepsvorming. Een gezonde groep is veilig.
Het curatief handelen wordt vormgegeven vanuit de principes van 'WinWin: werken aan verantwoordelijke gedrag'. Als er een pest- of onveilige situatie ontstaat, gaan we zoeken naar de reden van het kind om zo te handelen en wordt van daaruit een passende interventie gekozen.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid
Respect en begrip
Diversiteit
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren, zo luidt de omschrijving van actief burgerschap. Het vak burgerschap is officieel een kerndoel geworden. Onderdelen die daar onder vallen zijn normen en waarden, burgerschapsvorming, voorkomen van segregatie. De school heeft daarin een maatschappelijke opdracht. De school moet dan kunnen beschikken over een curriculum (draaiboek) levensbeschouwelijk onderwijs. Vertrekpunt is het leven van elke individuele leerling die zoekt naar een leidraad om zijn leven goed te leiden. Reflectie op levensdoelen en levenservaringen van individuele leerlingen staat centraal. Leerlingen leren om hun persoonlijke levensbeschouwing bewust in te vullen, te verdiepen en desgewenst te vernieuwen. Kenmerkend is dat pluriformiteit en diversiteit worden erkend: je mag zijn wie je bent. Op school geven we daar invulling aan door alle leerlingen kennis te laten maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. We gebruiken daar de leerlijn levensbeschouwelijk onderwijs (LEVO) voor die binnen de Archipelorganisatie is ontwikkeld en wordt uitgezet.
Om zicht te houden op de tevredenheid van de leerlingen wordt jaarlijks gewerkt volgens de lijsten van 'KIJK!'.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kijk!
Zien
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Goed van start - groepsvorming
Teach Like A Champion - pedagogisch klimaat
WinWin: werken aan verantwoordelijk gedrag