Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Toekomstgericht
Resultaatgericht
Kindgericht
Maatschappijgericht
Samenwerkingsgericht
Wat is de missie/visie van de school?
Onze visie is gebaseerd op de mens/ het kind:Ieder kind is uniek en heeft recht op volledige ontwikkelingskansen.
Ieder kind moet zich emotioneel vrij kunnen voelen en optimaal kunnen functioneren.
Ieder kind is sociaal van aard en kan als sociaal volwaardig lid van een gemeenschap functioneren.
Ieder kind is en moet zich verantwoordelijk weten voor eigen gedrag en de gevolgen daarvan.
Ieder kind is in staat de eigen grenzen te verleggen (soms meer kunnen dan het zelf gedacht had).Ieder kind is nieuwsgierig en leergierig van aard. Dit is niet leeftijdsgebonden. Jongens en meisjes hebben gelijke rechten en gelijke kansen.
Onze visie gebaseerd op de maatschappij: Kinderen maken deel uit van een multiculturele samenleving. Zij moeten daarin hun eigen weg kiezen met respect voor andersdenkenden. Kinderen moeten zich verantwoordelijk voelen voor eigen handelen.Kinderen moeten actief deel uit willen maken van de maatschappij en daar op een positief kritische en verantwoordelijke wijze aan deelnemen. Kinderen moeten zich bewust zijn van het belang dat zij kunnen hebben voor de samenleving door hun eigen unieke mogelijkheden.
Het onderwijs is erop gericht "eruit te halen wat erin zit".
Het onderwijs biedt kinderen een breed pakket van kennis en vaardigheden, zodat zij een optimale start in het vervolgonderwijs kunnen maken en uiteindelijk in de maatschappij.
Kinderen leren de algemeen aanvaarde normen en waarden van onze multiculturele samenleving.Kinderen krijgen optimale ontwikkelingskansen; dit betekent dat kinderen soms via een verschillende leerweg en in een verschillend tempo de basisschool doorlopen.Kinderen gaan met plezier naar school.
Kinderen leren zich bewust te zijn van hun mogelijkheden en ontwikkelen een realistisch zelfbeeld.
Kinderen leren zelfstandig en taakbewust te zijn.Kinderen maken zich voldoende sociale vaardigheden eigen, zodat zij in staat zijn vriendschappen te sluiten en in verschillende groepen te participeren en met conflicten om te gaan.
Kinderen worden zo toegerust, dat de basis gelegd is voor die zaken die de maatschappij straks van hen vraagt: goede mondelinge taalvaardigheid, goede sociale en communicatieve vaardigheden en bekendheid met moderne communicatiemiddelen (bijvoorbeeld via de computer).
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Elk schooljaar maakt de school een jaarplan en een jaarverslag.
In dit plan en verslag houden wij de ontwikkelingen binnen de school bij.
Momenteel zijn speerpunten binnen de school:
- Teach Like A Champion,
- Groepsdoorbroken werken,
- Communicatie.
Dit is slechts een greep uit onze actiepunten.
In ons huidige jaarplan leest u de plannen voor het huidige schooljaar.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Als eerste school in Zeeland mag de Leeuwenburch zich sinds 6 juli 2017 LEARN LIKE A CHAMPION school noemen.
Na een traject van meer dan 3 jaar hard werken kan het keurmerk eindelijk aan de muur worden gehangen. Wij zijn daar heel trots op.
Wat betekent zo’n keurmerk?
Het keurmerk staat voor kwalitatief hoogwaardig lesgeven door alle leerkrachten, van groep 1 tot en met groep 8. Onze school heeft de ambitie om de leerlingen zo goed mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling en het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor zijn goed opgeleide leerkrachten heel belangrijk. Naast de ‘gewone’ eisen die aan leerkrachten worden gesteld, gebruiken onze leerkrachten Teach Like A CHAMPION technieken, technieken die werken aan het karakter en vertrouwen van de leerlingen, aan systemen en routines in de klas, aan effectief gebruik van de tijd, aan een goede planning van het werk en natuurlijk aan een duidelijke structuur van de lessen. De lat ligt altijd hoog: we hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en willen de resultaten steeds verbeteren.
Elk halfjaar bekijken en bespreken de leerkrachten de resultaten met elkaar en maken we nieuwe plannen om die weer te verbeteren. De technieken van Teach Like A Champion helpen ons daarbij. De twee coördinatoren die daarvoor opgeleid zijn zorgen er samen met de directeur voor dat alle groepsleerkrachten steeds op de goede manier met de technieken kunnen blijven werken.

Wat ziet u als ouder/verzorger van zo’n keurmerk?
Een paar technieken ziet u al als u door de school loopt als u ‘s morgens uw kind in de klas komt brengen, bv. de drempeltechniek bij de deur van het lokaal, de begintaak op het digibord, de doelstellingen van de lessen die op het whiteboard geschreven staan en misschien ook de luisterhouding of de bliksembeurt..De banners op de ramen en in de gangen geven ook aan waar wij als school voor staan: GOED ONDERWIJS VERANDERT DE WERELD en WEES PAS TEVREDEN MET 100%.