Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Toekomstgericht
Resultaatgericht
Kindgericht
Maatschappijgericht
Samenwerkingsgericht
Missie en visie
Onze visie is gebaseerd op de mens/ het kind:Ieder kind is uniek en heeft recht op volledige ontwikkelingskansen.
Ieder kind moet zich emotioneel vrij kunnen voelen en optimaal kunnen functioneren.
Ieder kind is sociaal van aard en kan als sociaal volwaardig lid van een gemeenschap functioneren.
Ieder kind is en moet zich verantwoordelijk weten voor eigen gedrag en de gevolgen daarvan.
Ieder kind is in staat de eigen grenzen te verleggen (soms meer kunnen dan het zelf gedacht had).Ieder kind is nieuwsgierig en leergierig van aard. Dit is niet leeftijdsgebonden. Jongens en meisjes hebben gelijke rechten en gelijke kansen.
Onze visie gebaseerd op de maatschappij: Kinderen maken deel uit van een multiculturele samenleving. Zij moeten daarin hun eigen weg kiezen met respect voor andersdenkenden. Kinderen moeten zich verantwoordelijk voelen voor eigen handelen.Kinderen moeten actief deel uit willen maken van de maatschappij en daar op een positief kritische en verantwoordelijke wijze aan deelnemen. Kinderen moeten zich bewust zijn van het belang dat zij kunnen hebben voor de samenleving door hun eigen unieke mogelijkheden.
Het onderwijs is erop gericht "eruit te halen wat erin zit".
Het onderwijs biedt kinderen een breed pakket van kennis en vaardigheden, zodat zij een optimale start in het vervolgonderwijs kunnen maken en uiteindelijk in de maatschappij.
Kinderen leren de algemeen aanvaarde normen en waarden van onze multiculturele samenleving.Kinderen krijgen optimale ontwikkelingskansen; dit betekent dat kinderen soms via een verschillende leerweg en in een verschillend tempo de basisschool doorlopen.Kinderen gaan met plezier naar school.
Kinderen leren zich bewust te zijn van hun mogelijkheden en ontwikkelen een realistisch zelfbeeld.
Kinderen leren zelfstandig en taakbewust te zijn.Kinderen maken zich voldoende sociale vaardigheden eigen, zodat zij in staat zijn vriendschappen te sluiten en in verschillende groepen te participeren en met conflicten om te gaan.
Kinderen worden zo toegerust, dat de basis gelegd is voor die zaken die de maatschappij straks van hen vraagt: goede mondelinge taalvaardigheid, goede sociale en communicatieve vaardigheden en bekendheid met moderne communicatiemiddelen (bijvoorbeeld via de computer).