Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
De missie van Archipel Scholen wordt gekenmerkt door 5 richtingen:
Kindgerichtheid
Toekomstgerichtheid
Resultaatgerichtheid
Maatschappijgerichtheid
Samenwerkingsgerichtheid
De vijf richtingen omvatten elk een aantal kernwaarden die Archipel Scholen als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie zullen worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de ‘uitstraling' van onze organisatie als geheel en van ieder school afzonderlijk. Binnen de kernwaarden staan de kenmerken van het openbaar onderwijs centraal.
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Sinds schooljaar 2018-2019 werken we met 'WinWin - werken aan verantwoordelijk gedrag' als curatieve aanpak bij pesten.
Het concept “Werken aan verantwoordelijk gedrag” biedt zowel een denkkader, vaardigheden en acties om te bouwen aan een positief leerklimaat als ook om storend gedrag goed te managen. Toch pleiten we er sterk voor eerst te investeren in een goede pedagogische basis. Met “Structuur en relatie” bieden leraren naast een inzichtelijk denkkader tal van handvaten en praktische tips om de leraar te worden die voor leerlingen het verschil maakt. Bewuste aandacht voor de relatie leraar-leerling, structuur aanbrengen in de leeromgeving en begrijpen waar gedrag vandaan komt. Dat voorkomt veel storend gedrag. Leerlingen die ervaren dat hun leraar hen wil begrijpen, staan open om zich meer verantwoordelijk te willen gedragen. Leerlingen verantwoordelijkheid leren levert veel meer op dan enkel gehoorzaamheid afdwingen.
In dialoog met team en ouders wordt een visie en missie gevormd omtrent veiligheid (zowel fysiek als sociaal). Vanuit deze dialoog wordt concreet gedrag voor alle betrokkenen geformuleerd bij de normen en waarden binnen de school. Verschillende kwaliteitsonderwerpen hebben raakvlak met het kernthema – veiligheid.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: WMK

Toelichting van de school
Onder sociale veiligheid verstaan wij: het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de een openbare ruimte.Sociale veiligheid heeft bij ons op school volle aandacht en ouders worden betrokken in het proces van sociale veiligheid.  Ons uitgangspunt is om dit ook in samenspraak met ouders steeds te blijven monitoren en ontwikkelen.We doen dit door regelmatig met ouders over dit onderwerp in gesprek te gaan.Op school is een digitaal overzicht  gedeeld met de MR en enkele ouders uit de klankbordgroep om het overzicht van  activiteiten en protocollen rondom sociale veiligheid bij te houden. Een voorbeeld van een protocol is ons pestprotocol.Wij hebben op school een uitgebreid protocol om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Hierin staat vermeld hoe de leerkrachten handelen, zodra er gepest wordt. Een van de acties is contact opnemen met zowel de ouders van de pester, als de ouders van het gepeste kind. In eerste instantie zal de groepsleerkracht het pesten oppakken. Onze anti-pestcoördinator komt in beeld wanneer herhaling van pestgedrag wordt geconstateerd. De anti-pestcoördinator heeft naast een ‘probleem oplossende’  taak ook een monitorende en preventieve taak.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Koutouras (nietsakoutouras@archipelscholen.nl)
Mevr. Koutouras (nietsakoutouras@archipelscholen.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?